Trwa ładowanie...
d4emxfk
espi

PCC EXOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PCC EXOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d4emxfk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 466 670 406 897 110 822 97 493
Zysk z działalności operacyjnej 26 669 23 452 6 333 5 619
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem 12 335 4 222 2 929 1 012
Zysk (Strata) netto 9 107 3 446 2 163 826
Inne całkowite dochody netto (2 366) 6 388 (562) 1 531
Całkowite dochody ogółem 6 741 9 834 1 601 2 356
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 088 16 695 5 958 4 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 201) (3 142) (1 473) (753)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 004) (10 564) (6 175) (2 531)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 117) 2 989 (1 690) 716
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych 172 267 890 154 890 122 172 267 890 154 890 122
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,05 0,02 0,01 0,01
Stan na 31.12.13 Stan na 31.12.12 Stan na 31.12.13 Stan na 31.12.12
Aktywa trwale 373 497 343 203 90 060 83 950
Aktywa obrotowe 128 277 102 161 30 931 24 989
Zobowiązania długoterminowe 198 388 200 631 47 837 49 076
Zobowiązania krótkoterminowe 86 758 72 633 20 920 17 766
Kapitał własny 216 628 172 100 52 234 42 097
Kapitał podstawowy 172 484 161 227 41 590 39 437
Liczba akcji (w szt.) 172 484 374 161 227 231 172 484 374 161 227 231
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,26 1,07 0,30 0,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListZarząduGKPCCExol_2013.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy
SSFGKPCCExolna3112_2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC Exol na 31.12.2013
SZarząduGKPCCExol_2013.pdf Sprawozdanie Zarząd z działalności GK PCC Exol za 2013
GKPCCExol_opinia i raport_audytora.pdf Opinia i raport audytora z badania
GKPCCExolWDF2013.pdf Wybrane dane finansowe GK PCC Exol

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4emxfk

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC EXOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 794 21 27 | | 71 794 39 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir.exol@pcc.eu | | www.pcc-exol.eu | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 9880267207 | | 020716361 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Mirosław Siwirski Prezes Zarządu
2014-03-20 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Beata Dobecka Główny Księgowy CWB Partner spółki prowadzącej księgi rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk