Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Centrum Unijnych P...

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Centrum Unijnych Projektów Transportowych (16/2013)
Share
doxoqdr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Centrum Unijnych Projektów Transportowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 25.10.2013 r. zawarta została pomiędzy Spółką, a Skarbem Państwa ? Centrum Unijnych Projektów Transportowych ("CUPT") umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. pod nazwą "Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Gliwice" ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania w łącznej kwocie nie większej niż 17 656 626,42 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu inwestycyjnego i zatwierdzonych przez CUPT. Środki te przyznane zostały Spółce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.4. - Rozwój transportu intermodalnego. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do dyspozycji CUPT weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę przyznanego
dofinansowania wraz z odsetkami. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 02.07.2012 r. i kończy się w dniu 31.03.2015 r. Spółka na podstawie Umowy zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu inwestycyjnego przez okres 5 lat od daty zakończenia jego realizacji, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. Postanowienia umowy nie odbiegają od tych powszechnie stosowanych w umowach o udzielenie dofinansowania, jakie są podpisywane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr