Trwa ładowanie...
d1d3mvj
espi

PCC ROKITA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

PCC ROKITA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1d3mvj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
Przychody ze sprzedaży 818 869 854 400 195 888 202 316
Zysk z działalności operacyjnej 52 449 56 614 12 547 13 406
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem 47 543 48 064 11 373 11 381
Zysk (Strata) netto 43 287 43 263 10 355 10 244
Inne całkowite dochody netto - - - -
Całkowite dochody ogółem 43 287 43 263 10 355 10 244
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 90 314 76 953 21 604 18 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (135 376) (67 981) (32 384) (16 097)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 462 (45 858) 8 722 (10 859)
Przepływy pieniężne netto, razem (8 601) (36 885) (2 058) (8 734)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych 18 883 992 18 265 036 18 883 992 18 265 036
Zysk (Strata) na jedna akcje zwykła (w PLN/ EUR) 2,29 2,37 0,55 0,56
Aktywa trwale 861 778 778 009 206 389 187 599
Aktywa obrotowe 262 101 261 795 62 771 63 126
Zobowiązania długoterminowe 324 947 302 032 77 822 72 828
Zobowiązania krótkoterminowe 240 188 205 345 57 523 49 515
Kapitał własny 558 744 532 427 133 815 128 382
Kapitał podstawowy 19 853 18 265 4 755 4 404
Liczba akcji (w szt.) 19 853 300 18 265 036 19 853 300 18 265 036
Wartość księgowa na jedna akcje (w PLN/EUR) 28,14 29,15 6,74 7,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
3QSr2014GKPCC_Rokita.pdf Raport okresowy za III Q 2014
WDFQSr32014GKPCCRokita.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
WDFQSr32014PCC_Rokita.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
56-120 Brzeg Dolny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sienkiewicza 4
(ulica) (numer)
+48 71 794 2000 +48 71 794 39 11
(telefon) (fax)
ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl
(e-mail) (www)
917-00-000-15 930613932
(NIP) (REGON)
d1d3mvj

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2014-11-12 Rafał Zdon Wiceprezes Zarząd

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d3mvj

Podziel się opinią

Share
d1d3mvj
d1d3mvj