Trwa ładowanie...
d20hgiy

PCC ROKITA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

PCC ROKITA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

Share
d20hgiy
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 1 193 933 913 991 288 383 228 247
Zysk z działalności operacyjnej 97 614 35 080 23 578 8 760
Zysk (Strata) przed opodatkowania 57 981 22 828 14 005 5 701
Zysk (Strata) netto 52 219 17 148 12 613 4 282
Inne całkowite dochody (16 058) 0 (3 879) 0
Łącznie całkowite dochody 36 161 17 148 8 734 4 282
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 405 36 794 25 460 9 188
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (57 154) (75 337) (13 805) (18 814)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 260) 41 221 (1 754) 10 294
Przepływy pieniężne netto, razem 40 991 2 678 9 901 669
Zysk ( Strata) na jedną akcję zwykłą 6,58 2,16 2 1
Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010
Aktywa trwałe 886 710 847 218 200 758 213 928
Aktywa obrotowe 293 601 212 240 66 474 53 592
Zobowiązania długoterminowe 595 774 535 596 134 888 135 241
Zobowiązania krótkoterminowe 280 924 231 838 63 604 58 541
Kapitał własny 303 613 292 024 68 740 73 738
Kapitał podstawowy 18 265 18 265 4 135 4 612
Liczba akcji (w szt.) 7 941 320 7 941 320
Wartość księgowa na jedną akcję 38,23 36,77 9,00 9,00
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
SSFGrupyRokitana31 12 2011.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK PCC Rokita za 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2011_GK PCC ROKITA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za 2011
Opinia i raport_Grupa PCC Rokita_2011.pdf Opinia i raport
wybrane dane finansowe skonsolidowane PCC Rokita 2011.pdf wybrane dane finansowe GK PCC Rokita za 2011
O Ś W I A D C Z E N I A_skonsolidowane.pdf Oświadczenia Zarządu do raportu rocznego skonsolidowanego za 2011 rok
List do obligatariuszy.pdf Listo do obligatariuszy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d20hgiy

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-04-02 | | | | | | | |
| | | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC ROKITA S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 794 2000 | | +48 71 794 2197 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir@pcc.eu | | www.pcc.rokita.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 917-00-000-15 | | 930613932 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, wpisana na listę KIBR w Warszawie pod nr 3355. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2012-04-02 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Beata Dobecka Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d20hgiy

Podziel się opinią

Share
d20hgiy
d20hgiy