Trwa ładowanie...
d423pxc

PEKAES - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010

PEKAES - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010

Share
d423pxc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 412344 347763 103016 79050
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 40271 28534 10061 6486
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej -5584 -7387 -1395 -1679
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3747 -4905 -936 -1115
Zysk (strata) netto -3538 -4907 -884 -1115
Całkowite dochody -12338 -4907 -3082 -1115
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1346 16954 -336 3854
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1861 5222 465 1187
Przepływy pieniężne z działalnosci finansowej -793 -23309 -198 -5298
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -278 -1133 -69 -257
Aktywa razem 393924 394306 98802 95980
Kapitał własny 293210 305583 73542 74383
Kapitał podstawowy 33021 33250 8282 8054
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 292677 305051 73408 74254
Udziały niekontrolujące 533 532 134 129
Zobowiązania długoterminowe 11869 14345 2977 3492
Zobowiązania krótkoterminowe 88845 74378 22283 18105
Liczba akcji (w szt.) 33020870 33250000 33020870 33250000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,88 9,19 2,23 2,24
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 33122706 33250000 33122706 33250000
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) -0,11 -0,15 -0,03 -0,03
W kolumnach 3 i 5, w wierszach XI - XIX zaprezentowanodane na dzień 31.12.2009r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 48/2010 z dnia 2010-11-19 o treści:
Plik Opis
raport bieżący.pdf Raport bieżący nr 48/2010
załącznik do raportu bieżącego 48.pdf Załącznik do raportu bieżącego nr 48/2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowaneIIIQ2010_korekta.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2010-11-19 | | | | | | | |
| | | PEKAES SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEKAES | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-870 | | Błonie | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Spedycyjna | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 460 26 26 | | 022 460 27 27 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@pekaes.com.pl | | www.pekaes.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Jacek Machocki Prezes Zarządu
2010-11-19 MałgorzataAdamska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

Podziel się opinią

Share
d423pxc
d423pxc