Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

PEKAES - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 21 marca 2012 rok...

PEKAES - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 21 marca 2012 roku (14/2012)
Share
d4g8xik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 21 marca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się 21 marca 2012 roku. Uchwała 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.364.516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
61,67% Łączna liczba ważnych głosów 20.364.516 w tym: Liczba głosów "za" 20.364.516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.364.516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 61,67% Łączna liczba ważnych głosów 20.364.516 w tym: Liczba głosów "za" 20.364.516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: umorzenia nabytych przez Spółkę akcji Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka") uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia umorzyć 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja, nabytych przez Spółkę w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż
powyższej liczby akcji Spółki ogłoszonego na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) przez akcjonariusza będącego podmiotem dominującym wobec Spółki (działającego w porozumieniu), w oparciu o upoważnienie udzielone na podstawie uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. § 2. Akcje własne Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, zostały nabyte przez Spółkę za łączną cenę wynoszącą 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), tj. po cenie 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za jedną akcję. Środki na nabycie akcji własnych
Spółki pochodziły wyłącznie z kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. § 3. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). § 4. Umorzenie akcji własnych następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, co wymaga zmiany Statutu Spółki, z wyłączeniem jednakże wymogu zachowania tzw. procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.364.516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 61,67% Łączna liczba ważnych głosów 20.364.516 w tym: Liczba głosów "za" 20.364.516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Uchwała 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka") uchwala, co następuje: § 1. W związku z podjęciem Uchwały Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 33.020.870 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 30.520.870,00 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). § 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa
w § 1, jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 2.500.000 akcji własnych Spółki, które zostały nabyte przez Spółkę w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż powyższej liczby akcji Spółki ogłoszonego na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) przez akcjonariusza będącego podmiotem dominującym wobec Spółki (działającego w porozumieniu), w oparciu o upoważnienie udzielone na podstawie uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. §
3. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, co wynika z uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.364.516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 61,67% Łączna liczba ważnych głosów 20.364.516 w tym: Liczba głosów "za" 20.364.516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: zmian Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:
"PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Uchwale Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.520.870,00 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 30.520.870 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złoty każda, wyemitowanych kolejno jako akcje w seriach od B do K.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.364.516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 61,67% Łączna liczba ważnych głosów 20.364.516 w tym: Liczba głosów "za" 20.364.516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka") niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę wprowadzoną Uchwałą Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, o treści następującej: STATUT PEKAES Spółka Akcyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Spółka działa pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEKAES SA. § 2 1. Siedzibą Spółki jest miasto Błonie. 2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. § 3 Założycielami Spółki są: 1) Przedsiębiorstwo
Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES" z siedzibą w Warszawie, 2) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 3) "DAL" Towarzystwo Handlu Międzynarodowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. § 4 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Działalność pozostałych agencji transportowych ? PKD 52.29.C, 2) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 74.90.Z, 3) Transport drogowy towarów ? PKD 49.41.Z 4) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy ? PKD 52.21.Z, 5) Transport kolejowy towarów ? PKD 49.20.Z, 6) Transport morski i przybrzeżny towarów ? PKD 50.20.Z, 7) Działalność morskich agencji transportowych ? PKD 52.29.A, 8) Działalność usługowa wspomagająca transport morski ? PKD 52.22.A, 9) Transport lotniczy towarów ? PKD 51.21.Z, 10) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy ? PKD 52.23.Z, 11)
Przeładunek towarów w portach morskich ? PKD 52.24.A, 12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych ? PKD 52.24.C, 13) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ? PKD 52.10.B, 14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ? PKD 82.30.Z, 15) Działalność agencji reklamowych ? PKD 73.11.Z, 16) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ? PKD 58.14.Z, 17) Pozostała działalność wydawnicza ? 58.19.Z, 18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ? PKD 55.10.Z, 19) Pozostałe zakwaterowanie ? PKD 55.90.Z, 20) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ? PKD 56.10.A, 21) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna ? PKD 56.29.Z, 22) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ? PKD 77.11.Z, 23) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? PKD 77.12.Z, 24) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 77.39.Z, 25) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? PKD 45.19.Z, 26) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? PKD 45.20.Z, 27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ? PKD 68.10.Z, 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z 29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ? PKD 37.00.Z, 30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ? PKD 70.22.Z, 31) Działalność firm centralnych (head offices) doradztwo związane z zarządzaniem ? PKD 70.10.Z, 32) Produkcja opakowań drewnianych ? PKD 16.24.Z, 33) Pozostała działalność pocztowa i kurierska ? PKD 53.20.Z, 34) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ? PKD 66.19.Z, 35) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne ? PKD 66.29.Z, 36) Działalność związana z oprogramowaniem ? PKD 62.01.Z, 37) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ? PKD 62.02.Z, 38)
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ? PKD 62.09.Z, 39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ? PKD 58.29.Z, 40) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ? PKD 62.03.Z, 41) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ? PKD 63.11.Z, 42) Działalność portali internetowych ? PKD 63.12.Z, 43) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ? PKD 59.20.Z, 44) Naprawa i konserwacja maszyn ? PKD 33.12.Z, 45) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych ? PKD 95.11.Z, 46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ? PKD 78.10.Z, 47) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 82.99.Z, 48) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ? PKD 38.11.Z, 49) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ? PKD 69.20.Z, 50) Działalność usługowa związana z
administracyjną obsługą biura ? PKD 82.11.Z, 51) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura ? PKD 82.19.Z. 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. KAPITAŁY § 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.520.870,00 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 30.520.870 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złoty każda, wyemitowanych kolejno jako akcje w seriach od B do K. 2. Wszystkie akcje serii B, C, D ,E ,F ,G ,H ,I , J, K są opłacone w całości. 3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. 4. Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu. 5. (skreślony). 6. (skreślony). § 7 1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane. 2. Nabywanie przez
Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia. § 8 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. 2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. § 9 Kapitał zakładowy może być obniżony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. § 10 Kapitał zapasowy Spółki tworzy się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. § 11 (skreślony) § 12 (skreślony) ORGANY SPÓŁKI § 13 Organami Spółki są: 1. Zarząd, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie. § 14 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się". A. ZARZĄD § 15 1. Zarząd prowadzi sprawy
Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. § 16 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. 3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. § 17 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. 2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: 1) regulamin Zarządu, 2) regulamin organizacyjny Spółki, 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, 4) zaciąganie kredytów i pożyczek, 5) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych
planów wieloletnich, 6) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 24 ust.2 pkt 2 i 3, 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust.2 pkt 1 i 2, 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Przedstawienie tych spraw wymaga uzasadnienia Zarządu. § 18 Opracowywanie planów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. § 19 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. 3. Nowa trzyletnia kadencja rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006. § 20 1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 2. Każdy z członków Zarządu
może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. 3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. § 21 1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 2. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z członkami Zarządu, ustalając ich treść w drodze uchwały i wskazując równocześnie osobę upoważnioną do zawarcia umów z Członkami Zarządu. § 22 1. Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy jest Spółka. 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 21. B. RADA NADZORCZA § 23 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. § 24 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za ubiegły rok obrotowy, 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1), 2) i 3), 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo ? finansowych, 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 10) (skreślony), 11) udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 150.000,00 EURO w złotych, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym
planie rzeczowo-finansowym, 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza równowartość 150.000,00 EURO w złotych, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, 3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 4) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. 4. Objęcie, nabycie i zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5. Sposób głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych wymaga zatwierdzenia uprzednią uchwałą Rady
Nadzorczej, o ile dotyczy: 1) zmiany statutu lub umowy spółki, 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, 3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, 4) zbycia akcji lub udziałów spółki, 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych, 6) rozwiązania i likwidacji spółki. § 25 1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określając jednocześnie termin delegacji oraz szczegółowe warunki i zakres wykonywanych czynności nadzorczych. 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. § 26 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są
na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. 3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających ze Spółką w istotnym powiązaniu, w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 4. Warunki określone w ust. 3 muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany. § 27 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. 3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady. § 28 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej
kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia Walnego Zgromadzenia. 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego tygodnia od dnia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. § 29 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zaproszenia dokonuje się na adres
pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez danego członka Rady. 2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. § 30 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni w trybie § 29. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia
projektu uchwały wszystkim członkom Rady. 5. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwal Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 7. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. § 31 (skreślony) § 32 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. 3. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. C.
WALNE ZGROMADZENIE § 33 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 4 poniżej. 2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub niniejszego Statutu, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia, 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno
nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa powyżej. 5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 zd. 3 powyżej, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. § 34 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. § 35 (skreślony) § 36 (skreślony) § 37 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. § 38 Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. § 39 (skreślony) § 40 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 41 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. § 42 Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, 3) podział zysku lub pokrycie straty, 4) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. § 43 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 3) emisja obligacji każdego rodzaju, 4) (skreślony), 5) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 6) użycie kapitału zapasowego, 7) postanowienia dotyczące roszczeń
o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 2. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki. § 44 1. Projekty uchwał, materiały i wnioski przedkładane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powinny być uzasadnione oraz przedkładane z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej. 2. Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 45 (skreślony) GOSPODARKA SPÓŁKI § 46 Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. § 47 Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów przepisów ustawy o rachunkowości. § 48 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny, 4) pozostałe kapitały rezerwowe, 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. § 49 Zarząd Spółki jest obowiązany: 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 4) przygotować dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 4 w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego, 5) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, 6) poddać
skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 8) przygotować dokumenty wymienione w pkt 5 w terminie 8 miesięcy od dnia bilansowego. § 50 1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: 1) dywidendę dla akcjonariuszy, 2) pozostałe kapitały i fundusze, 3) inne cele. 2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, walne zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych. 3. Termin wypłat dywidendy Zarząd będzie ogłaszał w raporcie bieżącym oraz na stronie internetowej Spółki. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE § 51 1. Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane w raporcie bieżącym zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych. Pozostałe ogłoszenia Spółka publikuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. 2. Po wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst Statutu na stronie internetowej Spółki. 3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 52 1.
Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. 2. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.364.516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 61,67% Łączna liczba ważnych głosów 20.364.516 w tym: Liczba głosów "za" 20.364.516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Jacek Machocki Małgorzata Adamska Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik