Trwa ładowanie...
dh4eyka
dh4eyka
espi

PEKAES - Zawiadomienie ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zwiększeniu stanu posiadania akcji PEKAES ...

PEKAES - Zawiadomienie ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zwiększeniu stanu posiadania akcji PEKAES SA (21/2014)
Share
dh4eyka

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zwiększeniu stanu posiadania akcji PEKAES SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą PEKAES SA (?Spółka?), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382), niniejszym informuje o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia ING Otwarty Fundusz Emerytalny o następującej treści: ?Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki PEKAES S.A. (dalej ?Spółka?) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 2 grudnia 2014 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej ?Fundusz?) zwiększył stan posiadania akcji Spółki, o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz
posiadał 4 442 805 (cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset pięć) akcji Spółki, stanowiących 14,56% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 4 442 805 (cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 14,56% ogólnej liczby głosów. W dniu 8 grudnia 2014 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 4 484 805 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć) akcji co stanowi 14,69% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4 484 805 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 14,69% ogólnej liczby głosów.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
pekaes@pekaes.pl www.pekaes.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)
dh4eyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2014-12-10 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh4eyka

Podziel się opinią

Share
dh4eyka
dh4eyka