Trwa ładowanie...
d1vy1s2

PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów

...
Share
d1vy1s2

03.02. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 stycznia 2011 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz
Emerytalny
Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A,
Warszawa 02-672
Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104
Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego
Rejestru Sądowego

d1vy1s2

Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. 141 ww. ustawy Udział
w aktywach
Funduszu

(1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 53,45%
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 1,93%
walucie polskiej
(4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 37,71%
a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje
tych spółek
(5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,68%
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych spółek
(6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,56%
(7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,68%
inwestycyjne zamknięte
(9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,91%
przez jednostki samorządu terytorialnego ich związki lub
miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy
o której mowa w pkt. 5
(13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 2,76%
przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o
których mowa w pkt 11 i 12
(13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,62%
której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt. 9 i 11
(15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 0,64%
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.
Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji
skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów 0,03%
depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów
wartościowych)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,03%

kom abs

d1vy1s2

Podziel się opinią

Share
d1vy1s2
d1vy1s2