Trwa ładowanie...
d4bzjt0

PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów

...

d4bzjt0
d4bzjt0

03.09. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 sierpnia 2010 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego

Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. 141 ww. Udział ustawy w aktywach Funduszu

d4bzjt0

(1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 59,11% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom (3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 1,38% walucie polskiej (4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 31,98% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek (5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,52% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek (6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,73% (7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,71% inwestycyjne zamknięte (9) obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe 0,99% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. 5 (12) inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,13% papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem (13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2,97% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12 (13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,48% której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 9 i 11 (15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,69% Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.

Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji 0,08% skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,23%

kom mln/

d4bzjt0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4bzjt0