Trwa ładowanie...
d41tbxk

PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów

...

d41tbxk
d41tbxk

04.11. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189.t.j.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 29 października 2010 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego

Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. 141 ww. Udział
ustawy w
aktywach
Funduszu

d41tbxk

(1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 55,24%
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 1,19%
walucie polskiej
(4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 35,17%
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
(5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,68%
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
(6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,65%
(7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,67%
inwestycyjne zamknięte
(9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,94%
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy
o której mowa w pkt. 5
(9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,94%
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy
o której mowa w pkt. 5
(12) inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,12%
papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z
ewentualnym oprocentowaniem
(13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2,98%
emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery
wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12
(13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,64%
której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt. 9 i 11
(15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,66%
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie
lokat.
Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji
skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów 0,35%
depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych
papierów wartościowych)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,71%

kom abs/

d41tbxk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d41tbxk