Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

PEP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013

PEP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
Share
d2dgyza
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży - ogółem 38 494 36 683 9 223 8 786
Zysk z działalności operacyjnej 6 616 13 115 1 585 3 141
Zysk (strata) brutto 5 409 13 596 1 296 3 257
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 997 10 662 1 197 2 554
Zysk netto działalność zaniechana 0 14 824 0 3 551
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 5 017 25 465 1 202 6 099
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -39 851 -40 628 -9 548 -9 731
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 375 -15 693 -329 -3 759
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 032 17 946 -2 164 4 298
Przepływy pieniężne netto, razem -50 258 -38 375 -12 041 -9 192
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 1,19 0,06 0,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 1,19 0,06 0,29
stan na 31-03-2013 stan na 31-12-2012 stan na 31-03-2013 stan na 31-12-2012
Aktywa, razem 977 881 1 023 870 234 088 246 028
Zobowiązania 461 302 512 240 110 428 123 087
Zobowiązania długoterminowe 331 198 325 427 79 283 78 198
Zobowiązania krótkoterminowe 130 104 186 813 31 145 44 890
Kapitał własny 516 579 511 630 123 660 122 941
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 10 204 10 243
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,24 24,00 5,80 5,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,24 24,00 5,80 5,77
I kwartał 2013 I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2012
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1 225 1 077 293 258
Zysk z działalności operacyjnej -1 957 -3 143 -469 -753
Zysk (strata) brutto -3 672 51 534 -880 12 343
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 857 47 801 -685 11 449
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -2 857 47 801 -685 11 449
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -47 415 -44 104 -11 360 -10 564
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 817 -1 001 -2 112 -240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -66 -655 -16 -157
Przepływy pieniężne netto, razem -56 298 -45 760 -13 488 -10 960
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 2,24 -0,03 0,54
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 2,24 -0,03 0,54
stan na 31-03-2013 stan na 31-12-2012 stan na 31-03-2013 stan na 31-03-2012
Aktywa, razem 704 470 748 166 168 638 179 778
Zobowiązania 200 772 241 611 48 061 58 057
Zobowiązania długoterminowe 191 086 188 012 45 743 45 178
Zobowiązania krótkoterminowe 9 686 53 599 2 319 12 879
Kapitał własny 503 698 506 555 120 577 121 721
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 42 628 42 628
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,63 23,77 5,66 5,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,63 23,77 5,66 5,71
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Q12013GrupaPEPSkonsolidowane_Sprawozdanie.pdf Q12013GrupaPEPSkonsolidowane_Sprawozdanie

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2013-04-25
POLISH ENERGY PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
PEP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 169
(ulica) (numer)
022 3908100 022 6518901
(telefon) (fax)
info@pepsa.com.pl pepsa.com.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)
d2dgyza

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-25 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2013-04-25 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu
2013-04-25 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2013-04-25 Agnieszka Grzeszczak Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza