Trwa ładowanie...
dki4r2m
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Przyjęcie strategii Grupy PGE na lata 2012-2035 (4/2012)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Przyjęcie strategii Grupy PGE na lata 2012-2035 (4/2012)

Share
dki4r2m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie strategii Grupy PGE na lata 2012-2035 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 9 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawioną przez Zarząd PGE "Strategię Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035" ("Strategia"). Zgodnie z przyjętym dokumentem, PGE będzie konsekwentnie budować wartość ekonomiczną GK PGE dla akcjonariuszy w ramach nowoczesnego i zdywersyfikowanego paliwowo portfela wytwórczego, koncentracji na Kliencie, podnosząc efektywność i wprowadzając innowacje, mając silną pozycję finansową, a także wykorzystując potencjał oraz szanse rynkowe w kraju i za granicą. PGE zamierza budować wartość Grupy Kapitałowej PGE poprzez realizację celów strategicznych skupionych wokół czterech obszarów: 1. Klient ? wzrost konkurencyjności sprzedaży detalicznej 2. Inwestycje: a) Rozwój w dotychczasowych obszarach działalności b) Rozwój na nowych rynkach c) Rozwój innowacyjności 3. Efektywność operacyjna a) Maksymalizacja marży ze sprzedaży b) Zwiększenie wykorzystania aktywów c) Racjonalizacja kosztów d)
Usprawnienie systemów IT e) Poprawa efektywności GK PGE jako podmiotu pionowo skonsolidowanego 4. Kapitał ludzki a) Zapewnienie niezbędnych kompetencji b) Budowa kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu i koncentracji na wynikach W wyniku realizacji Strategii, PGE zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych i operacyjnych Grupy PGE odpowiednio w roku 2020 oraz 2035: - skonsolidowany zysk EBITDA (nominalnie): ok. 12 mld PLN w roku 2020 oraz ok. 34 mld PLN w roku 2035 - skorygowana marża skonsolidowanego zysku EBITDA (skorygowana o wpływ zmiany modelu handlu na przychody): ok. 29% w roku 2020 oraz powyżej 50% w roku 2035 - wskaźnik zadłużenie netto/skonsolidowany zysk EBITDA: ok. 1,6x w roku 2020 oraz ok. 2,3x w roku 2035 - nakłady inwestycyjne: ok. 330 mld PLN w okresie 2012-2035, w tym średnioroczne nakłady w okresie 2012-2020 ponad 9 mld PLN a w okresie 2021-2035 ponad 16 mld PLN - moc zainstalowana (obecnie 13,1 GW): ok. 15,8 GW w roku 2020 oraz ok. 21,3 GW w roku 2035, w tym ok. 4,5 GW w
elektrowniach atomowych - struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej: Rok 2020: ok. 55% - węgiel brunatny, ok. 18% węgiel kamienny, ok. 15% - gaz, ok. 11% - odnawialne źródła energii, Rok 2035: ok. 36% - energia jądrowa, ok. 33% - węgiel brunatny, ok. 14% - odnawialne źródła energii, ok. 11% - gaz, ok. 5% - węgiel kamienny, - emisyjność CO2: ok. 0,86 tony CO2/MWh w roku 2020 oraz ok. 0,27 tony CO2/MWh w roku 2035 (emisyjność CO2 w roku 2010: 1,06 tCO2/MWh) - udział w krajowym rynku wytwarzania: ok. 44% w roku 2020 oraz ok. 46% w roku 2035 (42% w roku 2010) Szczegółowe informacje dotyczące Strategii znajdują się w załączonym dokumencie. Przekazanie do publicznej wiadomości powyższej informacji zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Strategia GKPGE 20122035prezentacja.pdf | Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 - szczegóły | | | | | | | | | |
| | PGE Group strategy 20122035presentation.pdf | PGE Group Strategy for 2012-2035 - details | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Adoption of the PGE Group Strategy for 2012-2035 The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) informs that on February 9, 2012 the Supervisory Board of PGE approved “PGE Group Strategy 2012-2035” presented by the Management Board of PGE. According to the adopted document, PGE will be consequently creating economic value for shareholders within the modern and fuel-diversified generation portfolio, focused on customers, increasing efficiency and implementing innovations, having a strong financial position and also utilizing its potential and market opportunities, both domestic and international. PGE intends to create the economic value of the PGE Group by implementation of strategic objectives focused in four areas: 1. Customer: increased competitiveness of retail sales 2. Investments: a) Growth in existing businesses b) Growth on new markets c) Innovations 3. Operational Efficiency a) Sales margin maximization b) Improved utilization of existing assets c) Costs rationalization d) IT
systems improvement e) Improved efficiency of PGE Group as a vertically integrated company 4. Human Capital a) Ensuring necessary competencies b) Building of corporate structure basing on engagement and goal-orientation As a result of Strategy implementation, PGE assumes reaching the following financial and operational objectives by the PGE Group in 2020 and 2035 respectively: - consolidated EBITDA (nominal): ca. PLN 12 billion in 2020 and ca. PLN 34 billion in 2035 - adjusted consolidated EBITDA margin (adjusted for power exchange trading effect on revenues): ca. 29% in 2020 and more than 50% in 2035 - net debt/consolidated EBITDA ratio: ca. 1.6x in 2020 and ca. 2.3x in 2035 - capital expenditures: ca. PLN 330 billion in period 2012-2035, including average yearly capex over PLN 9 billion in 2012-2020 and average yearly capex over PLN 16 billion in 2021-2035 - installed capacity (currently 13.1 GW): ca. 15.8 GW in 2020 and ca. 21.3 GW in 2035, including ca. 4.5 GW in nuclear power plants - fuel mix: Year
2020: ca. 55% - lignite, ca. 18% - hard coal, ca. 15% - gas, ca. 11% - renewables Year 2035: ca. 36% - nuclear, ca. 33% - lignite, ca. 14% - renewables, ca. 11% - gas, ca. 5% - hard coal - CO2 intensity: ca. 0.86 t/MWh in 2020 and ca. 0.27 t/MWh in 2035 (CO2 intensity in 2010: 1.06 t/MWh) - share in domestic electricity generation market: ca. 44% in 2020 and ca. 46% in 2035 (42% in 2010) Detailed information concerning the Strategy is presented in the attached document. Publication of this confidential information was delayed pursuant to Art. 57 sec. 1 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (Dziennik Ustaw of 2009, no 185 item 1439). Legal ground: Art. 56 section 1 point 1 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (Dziennik Ustaw of 2009, no 185 item 1439). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Paweł Skowroński Wiceprezes Zarządu
2012-02-09 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

Podziel się opinią

Share
dki4r2m
dki4r2m