Trwa ładowanie...
d495f7s

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d495f7s

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 30 144 855 | 30 481 076 | 7 158 598 | 7 303 306 | |
| | Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 060 441 | 4 377 759 | 1 201 720 | 1 048 917 | |
| | Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) | 5 059 184 | 4 610 035 | 1 201 421 | 1 104 570 | |
| | Zysk/strata netto za okres obrotowy | 4 143 163 | 3 644 185 | 983 891 | 873 151 | |
| | Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 4 118 469 | 3 616 254 | 978 026 | 866 459 | |
| | Całkowite dochody | 4 396 477 | 3 478 647 | 1 044 046 | 833 488 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 941 260 | 7 410 863 | 1 885 837 | 1 775 652 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 716 948 | -2 519 014 | -1 357 622 | -603 559 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -1 066 581 | -4 142 841 | -253 284 | -992 630 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 157 731 | 749 008 | 274 930 | 179 463 | |
| | Zysk netto na akcję (w zł/euro na akcję) | 2.20 | 1.93 | 0.52 | 0.46 | |
| | Rozwodniony zysk na akcję (w zł/euro na akcję) | 2.20 | 1.93 | 0.52 | 0.46 | |
| | Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję* | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | |
| | Aktywa trwałe | 47 738 225 | 45 406 698 | 11 510 953 | 11 106 770 | |
| | Aktywa obrotowe | 13 013 083 | 11 296 906 | 3 137 800 | 2 763 296 | |
| | Aktywa razem | 60 751 308 | 56 703 604 | 14 648 753 | 13 870 066 | |
| | Kapitał własny | 43 648 263 | 41 011 286 | 10 524 755 | 10 031 624 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszowi jednostki dominującej | 43 381 917 | 40 716 929 | 10 460 532 | 9 959 623 | |
| | Kapitał podstawowy | 18 697 608 | 18 697 608 | 4 508 490 | 4 573 555 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 9 312 536 | 8 474 881 | 2 245 500 | 2 073 010 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 790 509 | 7 217 437 | 1 878 499 | 1 765 431 | |
| | Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | |
| | Wartość księgowa na akcję (w zł/euro na akcję) | 23.20 | 21.78 | 5.59 | 5.33 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w zł/euro na akcję) | 23.20 | 21.78 | 5.59 | 5.33 | |
| | * bez akcji własnych Powyższe dane finansowe za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2013 oraz 2012 roku zostały przeliczone na euro według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 EUR/PLN, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku – 4,2110 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736 EUR/PLN. W ciągu okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa PGE wdrożyła nową interpretację KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych oraz zmieniła zasady ujmowania nieodpłatnie otrzymanych uprawnień do emisji
gazów cieplarnianych. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zasad rachunkowości znajdują się w Nocie nr 13 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListPrezesaraport_2013.pdf List Prezesa
WybraneskonsolidowanedanefinansoweGKPGE2013.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
SkonsolidowanesprawozdaniefinansoweGKPGE_2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2013 rok
SZGKPGE2013.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE w 2013 roku
OpiniaSFGKPGE2013.pdf Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE za 2013 rok
LetterofPresidentoftheManagementBoardreport2013.pdf Letter of President of the Management Board
Selectedconsolidateddata_2013.pdf Selected consolidated financial data
PGECGconsolidatedFinancialStatements_2013.pdf Consolidated annual financial statements of PGE Capital Group for 2013
MngmntBoardconsolidatedreportPGECG2013.pdf Management Board's report on activities of PGE Capital Group in 2013
OpinionconsolidatedFSPGECG_2013.pdf Opinion of independent auditor of annual consolidated financial statements of PGE Capital Group for 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d495f7s

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Marek Woszczyk Prezes Zarządu
2014-03-12 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Grzegorz Krystek Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Dariusz Marzec Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Artur Adamczyk Dyrektor Departamentu Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d495f7s

Podziel się opinią

Share
d495f7s
d495f7s