Trwa ładowanie...
d38avpb
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresi...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2013 r. (15/2014)

Share
d38avpb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2014 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2013, proponowanym dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji. Zarząd Spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję tj. kwotę 2.056.736.911,90 zł; - 237.631.186,48 zł na kapitał zapasowy; - 43.191.187,96 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia Spółki z PGE Energia Jądrowa S.A. Proponowany dzień dywidendy to 5 września 2014 r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 26 września 2014 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Proposal of the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. regarding distribution of profit for 2013 The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the “Company”) discloses that on March 12, 2014 it decided to address the Company’s Annual General Meeting with a motion for approval of proposed distribution of net profit for 2013, proposed dividend date and dividend payment date. The Management Board of the Company decided to propose a distribution of the net profit for 2013 in amount of PLN 2,337,559,286.34 in following way: - for a dividend for shareholders - PLN 1.10 per share, i.e. amount of PLN 2,056,736,911.90; - PLN 237,631,186.48 for the reserve capital, - PLN 43,191,187.96 for covering the loss from previous years resulting from the merger of the Company with PGE Energia Jądrowa S.A. The proposed dividend date is September 5, 2014 and the proposed dividend payment date is September 26, 2014. Legal ground: Art. 56 section 1 point 1 of the Act on public offering, conditions
governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (Dziennik Ustaw of 2009, no 185 item 1439). | |

d38avpb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Marek Woszczyk Prezes Zarządu
2014-03-12 Magdalena Bartoś Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38avpb

Podziel się opinią

Share
d38avpb
d38avpb