Trwa ładowanie...
d3yle7y

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla dla Zadania Inwest...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla dla Zadania Inwestycyjnego Opole II (82/2013)

Share
d3yle7y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla dla Zadania Inwestycyjnego Opole II | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., spółka zależna od PGE, zawarła umowę ze spółką Kompania Węglowa S.A. ("Kompania Węglowa") na dostawy węgla kamiennego, w latach 2018 - 2038. Przedmiotem umowy ("Umowa") jest dostawa węgla kamiennego przez Kompanię Węglową na potrzeby bloków 5 i 6 Elektrowni Opole, w przypadku realizacji Zadania Inwestycyjnego Opole II. Zawarcie Umowy ma na celu ograniczenie niektórych ryzyk związanych z Zadaniem Inwestycyjnym Opole II. Szacunkowa wartość netto Umowy wynosi od ok. 16 mld zł do ok. 22 mld zł., w zależności od wolumenu dostawy. Cena węgla na kolejne lata obowiązywania umowy wyznaczana jest w oparciu o wskaźniki dotyczące średnich cen energii elektrycznej, średnich rynkowych cen węgla oraz średnich kosztów uprawnień do emisji CO2. Uruchomienie dostaw węgla uzależnione jest od terminu zakończenia Zadania Inwestycyjnego Opole II. Istnieje możliwość odstąpienia od Umowy
przez PGE do dnia 30 września 2020 r. Łączny limit kar umownych nie przekroczy 10 proc. wartości niezrealizowanych dostaw według Umowy. PGE może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego należne kary umowne. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej ponieważ jej wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych PGE. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Conclusion of material agreement for coal supply for the needs of Investment Project Opole II The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) discloses that on August 13, 2013 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., a PGE subsidiary, concluded an agreement with KompaniaWęglowa S.A. (“Kompania Węglowa”) for hard coal supplies, in the period 2018 - 2038. Subject matter of the agreement (“Agreement”) is supply of hard coal by Kompania Węglowa for the needs of Units 5&6 at Opole Power Plant, if Investment Project Opole II is completed. Conclusion of the Agreement is intended to limit certain risks related to realization of the Investment Project Opole II. Estimated net value of the Agreement amounts from PLN 16 bn to PLN 22 bn, dependent on the delivered volumes. Price of hard coal for consecutive years within the Agreement is determined on factors of the average electricity price, average market price of hard coal and average cost of carbon dioxide emission rights. Start of hard
coal delivery is conditional on the commencement of the Investment Project Opole II. PGE is entitled to retract from the Agreement before September 30, 2020. The aggregate value of contractual penalties shall not exceed 10% of the non-delivered supply volumes based on the Agreement. PGE may seek compensation claims on general basis exceeding the value of contractual penalties. The Agreements meets criteria of the material agreement since it exceeds value of 10% of PGE’s equity. | |

d3yle7y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2013-08-13 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yle7y

Podziel się opinią

Share
d3yle7y
d3yle7y