Trwa ładowanie...
d2sromv
espi

PGF - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

PGF - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d2sromv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 5 802 405 5 427 373 1 449 007 1 250 374
Zysk na działalności operacyjnej 110 727 114 579 27 651 26 397
Zysk przed opodatkowaniem 84 757 90 494 21 166 20 848
Zysk netto 71 627 65 874 17 887 15 176
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy 70 618 63 815 17 635 14 702
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 838 234 977 13 944 54 135
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 251 33 359 6 056 7 685
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (114 175) (204 211) (28 512) (47 047)
Przepływy pieniężne netto, razem (34 086) 64 125 (8 512) 14 773
Średnioważona liczba akcji 12 272 412 12 459 598 12 272 412 12 459 598
Średnioważona rozwodniona liczba akcji 12 509 362 12 645 398 12 509 362 12 645 398
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,75 5,12 1,44 1,18
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,65 5,05 1,41 1,16
Aktywa obrotowe 1 545 529 1 430 197 390 256 348 132
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 11 593 16 153 2 927 3 932
Aktywa trwałe 794 509 756 419 200 618 184 124
Aktywa razem 2 351 631 2 202 769 593 801 536 188
Zobowiązania i pozostałe pasywa krótkoterminowe 1 405 197 1 519 395 354 821 369 844
Zobowiazania i pozostałe pasywa długoterminowe 480 563 271 094 121 345 65 989
Kapitał własny podmiotu dominującego 454 625 402 045 114 796 97 864
Kapitał własny przypisany udziałom nie dającym kontroli 11 246 10 235 2 840 2 491
Liczba akcji 12 249 039 12 591 413 12 249 039 12 591 413
w tym skupione w celu umorzenia 55 882 131 815 55 882 131 815
DANE DOTYCZĄCE KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 4 227 365 4 042 873 1 055 680 931 409
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 73 044 31 943 18 241 7 359
Zysk (strata) brutto 83 958 29 017 20 966 6 685
Zysk (strata) netto 71 382 23 072 17 826 5 315
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 444 116 311 10 100 26 796
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (97 562) 5 491 (24 364) 1 265
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 70 670 (128 131) 17 648 (29 519)
Przepływy pieniężne netto, razem 13 552 (6 329) 3 384 (1 458)
Średnioważona liczba akcji 12 272 412 12 459 598 12 272 412 12 459 598
Średnioważona rozwodniona liczba akcji 12 509 362 12 645 398 12 509 362 12 645 398
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,82 1,85 1,45 0,43
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,71 1,82 1,43 0,42
Aktywa razem 2 080 571 1 778 104 525 357 432 818
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 544 925 1 301 539 390 103 316 815
Zobowiazania długoterminowe 428 106 262 777 108 099 63 964
Zobowiązania krótkoterminowe 1 103 980 1 027 530 278 762 250 117
Kapitał własny 535 646 476 565 135 254 116 003
Kapitał zakładowy 24 498 25 183 6 186 6 130
Liczba akcji 12 249 039 12 591 413 12 249 039 12 591 413
- w tym skupione w celu umorzenia 55 882 131 815 55 882 131 815
Rozwodniona liczba akcji 12 527 757 12 645 398 12 527 757 12 645 398
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,93 38,25 11,09 9,31
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 42,76 37,69 10,80 9,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
QSr42010.pdf GRUPA KAPITAŁOWA PGF S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA
(pełna nazwa emitenta)
PGF Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
91-342 ŁódĽ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zb?szyńska 3
(ulica) (numer)
042 640 79 57 042 640 71 43
(telefon) (fax)
kontakt@pgf.com.pl www.pgf.com.pl
(e-mail) (www)
726 10 09 357 470929074
(NIP) (REGON)
d2sromv

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Anna Biendara Wiceprezes Zarządu
2011-02-28 Alicja Balwierczyk Wiceprezes Zarządu BSS S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv