Trwa ładowanie...
ditqf3v

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (15/2015)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (15/2015)

Share
ditqf3v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (?PGNiG?) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG. W dniu 9 marca 2015 roku PGNiG wyemitowała obligacje (?Obligacje?) w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku (?Program?). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), w tym: - Emisja 120 obligacji o łącznej wartości 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) z datą wykupu w dniu 9 kwietnia 2015 roku, o rentowności 2,01% w skali roku, została objęta przez Geofizykę Toruń S.A., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu. Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG. Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 9 marca 2015 roku 272.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa milionów złotych). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Warsaw, March 9th 2015 PGNiG Notes Placed with the Group Subsidiaries Current Report No. 15/2015 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by the Group subsidiaries. On March 9th 2015, PGNiG issued notes (the “Notes”) under the Short-Term Note Issue Programme dated May 6th 2014 (the “Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 12,000,000.00 (twelve million złoty), including: - 120 Notes with the total value of PLN 12,000,000.00 (twelve million złoty), maturing on April 9th 2015 and yielding 2.01% per annum, which have been acquired by Geofizyka Toruń S.A. in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting; The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty). All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offered in a private placement exclusively in the territory of Poland. The Notes are unsecured discount bearer notes
in book-entry form, and will be redeemed at par value. PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading. The Programme is a tool designed to effectively manage short-term liquidity within the PGNiG Group. Following the Note issue discussed above, the total par value of notes issued under the Programme and outstanding as at March 9th 2015 is PLN 272,000,000.00 (two hundred seventy two million złoty). | | |
| | | | |

ditqf3v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Jarosław Bauc Wiceprezes Zarządu
2015-03-09 Waldemar Wójcik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ditqf3v

Podziel się opinią

Share
ditqf3v
ditqf3v