Trwa ładowanie...
d2nwbsz
espi

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (179/2011)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (179/2011)

Share
d2nwbsz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 179 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG. W dniu 19 grudnia 2011 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 70.500.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych), w tym: a) Emisja 155 obligacji o łącznej wartości 15.500.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) z datą wykupu w dniu 12 stycznia 2012 roku, o rentowności 6,19 % w skali roku, została objęta przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b) Emisja 550 obligacji o łącznej wartości 55.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 16 stycznia 2012 roku, o rentowności 6,20
% w skali roku, została objęta przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu. Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 19 grudnia 2011 roku 207.500.000,00 zł
(słownie: dwieście siedem milionów pięćset tysięcy złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, December 19th 2011PGNiG Notes Placed with the Group SubsidiariesCurrent Report No. 179/2011The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by the Group subsidiaries.On December 19th 2011, PGNiG issued notes (the “Notes”) under the Short-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the “Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 70,500,000.00 (seventy million five hundred thousand złoty), including:a) 155 Notes with the total value of PLN 15,500,000.00 (fifteen million five hundred thousand złoty), maturing on January 12th 2012 and yielding 6.19% per annum, which have been acquired by Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting,b) 550 Notes with the total value of PLN 55,000,000.00 (fifty five million złoty), maturing on January 16th 2012 and yielding 6.20% per annum, which have been acquired by
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting.The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty).All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offered in a private placement exclusively in the territory of Poland.The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, and will be redeemed at par value.PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading.The Programme is a tool designed to effectively manage short-term liquidity within the PGNiG Group.Following the Note issues discussed above, the total par value of notes issued under the Programme and outstanding as at December 19th 2011 is PLN 207,500,000.00 (two hundred and seven million five hundred thousand złoty). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nwbsz

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Przemysł paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2011-12-19 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nwbsz

Podziel się opinią

Share
d2nwbsz
d2nwbsz