Trwa ładowanie...
d4gzk04

PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na 21 grudnia 2010 roku (85/2010)

PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na 21 grudnia 2010 roku (85/2010)

Share
d4gzk04

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na 21 grudnia 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 21 grudnia 2010 roku.Uchwała nr 1/XII/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąPolskie Górnictwo Naftowei Gazownictwo Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawiez dnia 21 grudnia 2010 rokuw sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,3. Sporządzenie listy obecności,4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,5. Przyjęcie porządku obrad,6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółek,7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia.Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 506 908 196% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA: 76,39%Łączna liczba ważnych głosów: 4 506 908 196w tym głosów: za: 4 506 845 395przeciw: 0wstrzymujących się: 62 801Uchwała nr 2/XII/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawiez dnia 21 grudnia 2010 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na objęcie udziałów spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółekDziałając na podstawie § 56 ust. 6 oraz § 56 ust. 6 pkt. 1) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 96/V/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 587/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:§ 1Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 118.348 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta
czterdzieści osiem) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.§ 2Wyraża zgodę na zbycie udziałów w niżej wymienionych spółkach tj.:?39.220 udziałów w spółce BUG Gazobudowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (100% PGNiG SA);?9.244 udziałów w spółce ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórskiej Woli (100% PGNiG SA);?39.751 udziałów w spółce BN Naftomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (88,83% PGNiG SA);?23.500 udziałów w spółce ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (100% PGNiG SA);w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o., o którym mowa w § 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 506 908 196% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA: 76,39%Łączna liczba ważnych głosów: 4 506 908 196w tym głosów: za: 4 421 845 395przeciw: 0wstrzymujących się: 85 062 801 | | | | |
| | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, December 21st 2010Resolutions passed by the Extraordinary General Shareholders Meeting ofPGNiG SA on December 21st 2010Current report no. 85/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) hereby releases resolutions passed by the ExtraordinaryGeneral Shareholders Meeting of PGNiG on December 21st 2010.ResolutionNo. 1/XII/2010of the Extraordinary General Shareholders Meeting ofPolskieGórnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna of WarsawdatedDecember 21st 2010concerning: Adoption of the agenda of the Extraordinary GeneralShareholders Meeting.Par. 1Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG decides to adopt thefollowing agenda of the Meeting:1. Opening of the Meeting,2. Election of the Chairperson for the Meeting,3. Preparation of the attendance list,4. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has thecapacity to adopt resolutions,5. Adoption of the agenda of the Meeting,6. Adoption of a resolution concerning approval for subscription
forshares in PGNiG Technologie Sp. z o.o. and sale of shares inconsolidated companies,7. Closing of the Meeting.Par. 2This Resolution shall takeeffect as of its date.Additional information concerning the Resolution:Number of shares on which valid votes were cast: 4,506,908,196% ofPGNiG SA’s share capital represented by the shares on which valid voteswere cast: 76.39%Total number of valid votes: 4,506,908,196including votes:for:4,506,845,395against: 0abstaining: 62,801ResolutionNo. 2/XII/2010of the Extraordinary General Shareholders Meeting ofPolskieGórnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna of WarsawdatedDecember 21st 2010concerning: approval for subscription for shares in PGNiG TechnologieSp. z o.o. and sale of shares in consolidated companiesActing pursuant to Par. 56.6 and Par. 56.6.1) of the Company’s Articlesof Association, and based on the positive opinion of the SupervisoryBoard, expressed in Resolution No. 96/V/2010 of November 18th 2010, onthe Management Board’s proposal contained in Resolution
No. 587/2010 ofNovember 15th 2010, the Extraordinary General Shareholders Meetinghereby resolves as follows:Par. 1The Extraordinary General Shareholders Meeting hereby approves PGNiGSA's subscription for 118,348 (one hundred and eighteen thousand threehundred and fortyeight) new shares in the increased share capital ofPGNiG Technologie Sp. z o.o. of Warsaw, with a par value of PLN 1,000per share.Par. 2The Extraordinary General Shareholders Meeting hereby approves PGNiGSA's disposal of shares in the following companies:- 39,220 sharesin BUG Gazobudowa Sp. z o.o. of Zabrze (a wholly-owned subsidiary ofPGNiG SA);- 9,244 shares in ZRUG Sp. z o.o. of Pogórska Wola (awholly-owned subsidiary of PGNiG SA);- 39,751 shares in BNNaftomontaż Sp. z o.o. of Krosno (in which PGNiG SA holds an 88.83%interest);- 23,500 shares in ZUN Naftomet Sp. z o.o. of Krosno (awholly-owned subsidiary of PGNiG SA);as part of the share capitalincrease at PGNiG Technologie Sp. z o.o., referred to in Par. 1.This Resolution shall take effect
as of its date.Additionalinformation concerning the Resolution:Number of shares on which valid votes were cast: 4,506,908,196% ofPGNiG SA’s share capital represented by the shares on which valid voteswere cast: 76.39%Total number of valid votes: 4,506,908,196including votes:for:4,421,845,395against: 0abstaining: 85,062,801 | |

d4gzk04

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Michał Szubski Prezes Zarządu
2010-12-21 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gzk04

Podziel się opinią

Share
d4gzk04
d4gzk04