Trwa ładowanie...
dh0b6bm

PGNIG - Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu "Podziemny Magazy...

PGNIG - Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu "Podziemny Magazyn Gazu Strachocina" (93/2010)

Share
dh0b6bm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu "Podziemny Magazyn Gazu Strachocina" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 roku wystawił weksel własny niezupełny wraz z deklaracją do weksla w wysokości 53.207.559,50 zł ("Weksel") na rzecz Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.Weksel zabezpiecza należyte wykonanie zobowiązań PGNiG z tytułu podpisanej w dniu 6 grudnia 2010 roku umowy o dofinansowanie projektu pt. "Podziemny Magazyn Gazu Strachocina" w ramach działania 10.1 pt. "Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego", priorytetu X pt. "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007?2013".Zgodnie z deklaracją wekslową, weksel może być wypełniony, w przypadku:?- wykorzystania kwoty dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,?- wykorzystania kwoty dofinansowania z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu pt. "Podziemny Magazyn Gazu
Strachocina",?- pobrania kwoty dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości,?- w przypadku rozwiązania umowy - braku zwrotu przez PGNiG całości lub części wypłaconego dofinansowania w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy.Patrz również: Raport bieżący nr 82/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Promissory Note Issued in Connection with Agreement for PartialFunding of Project“Strachocina Underground Storage Facility”Current report no. 93/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) hereby reports that on December 28th 2010 it issued a blankpromissory note with a promissory note declaration for up to PLN53,207,559.50 (“the Promissory Note”) for the benefit of Instytut Naftyi Gazu (the Oil and Gas Institute) of Kraków.The Promissory Note serves as a guarantee of PGNiG’s proper performanceof the agreement for partial financing of the Project“StrachocinaUnderground Storage Facility” of December 6th 2010. The agreement wasexecuted as part of Measure 10.1“Development of Transmission Systemsfor Electricity, Natural Gas and Crude Oil, as well as Construction andReconstruction of Natural Gas Storage Facilities” envisaged in PriorityX“Energy Security including Diversification of Energy Sources” underthe Infrastructure and Environment Operating Programme for
2007–2013.Pursuant to the promissory note declaration, the Promissory Note may befilled in if:- the partial financing is not used as originally intended,- thepartial financing is used in breach of the procedures applicable to theimplementation of the Project“Strachocina Underground Storage Facility”,-PGNiG uses the partial financing despite lack of entitlement or usesmore of the partial financing than it is entitled to use,- In theevent of termination of the agreement– PGNiG fails to return, in wholeor in part, the partial financing provided to it within 30 days from thetermination date.See also: Current Report No. 82/2010 of December 7th 2010 | |

dh0b6bm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2010-12-29 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm