Trwa ładowanie...
d1zewr5

PGNIG - Zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy PGNiG SA, OOO Gazprom Export a EuRoPol GAZ SA (5...

PGNIG - Zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy PGNiG SA, OOO Gazprom Export a EuRoPol GAZ SA (5/2011)

Share
d1zewr5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy PGNiG SA, OOO Gazprom Export a EuRoPol GAZ SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, iż w dniu 12 stycznia 2011 roku została powzięta informacja od OOO Gazprom Export (jako ostatniej ze stron) o podpisaniu z datą dzisiejszą aneksu nr 1 ("Aneks") do trójstronnego Porozumienia z dnia 27 stycznia 2010 roku ("Porozumienie") pomiędzy PGNiG, OOO Gazprom Export z siedzibą w Moskwie, Rosja ("Gazprom Export") i spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA z siedzibą w Warszawie, Polska ("EuRoPol GAZ"). PGNiG poinformowało o podpisaniu ww. Porozumienia w raporcie bieżącym nr 07/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku.Celem podpisania Aneksu jest dostosowanie treści Porozumienia do postanowień:- Protokołu z dnia 29 października 2010 roku o wniesieniu zmian do "Porozumienia pomiędzy Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o utworzeniu systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku";- Protokołu z dnia 29 października 2010 roku o
wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o utworzeniu systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku" podpisanego w dniu 12 lutego 2003 roku ("Protokół do Porozumienia");- Aneksu z dnia 29 października 2010 roku do Kontraktu Jamalskiego z dnia 25 września 1996 roku pomiędzy PGNiG a Gazprom Export o zwiększeniu wolumenu dostarczanego gazu ("Aneks do Kontraktu Jamalskiego").Zawarty Aneks przewiduje:a. Wejście w życie Umowy o powierzenie obowiązków operatora na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych "Jamał-Europa" między EuRoPol GAZ i GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2010 roku;b. W przypadku zmiany funkcji operatora lub zmiany struktury akcjonariatu bądź prawa własności EuRoPol GAZ do majątku w sprzeczności z postanowieniami Protokołu do Porozumienia, Aneks do Kontraktu Jamalskiego traci ważność, po skierowaniu przez
Gazprom Export powiadomienia na adres PGNiGo zaprzestaniu obowiązywania Aneksu do Kontraktu Jamalskiego, sporządzonego w formie pisemnej i doręczonego przez posłańca lub uznaną międzynarodową pocztę kurierską;c. PGNiG i EuRoPol GAZ dokonają rozliczenia należności za świadczoną przez EuRoPol GAZ na rzecz PGNiG usługę przesyłu gazu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2009 roku na warunkach takich samych jak warunki ustalone w stosunku do usług przesyłu gazu świadczonej na rzecz Gazprom Export;d. Gazprom Export zobowiązał się do podjęcia każdego racjonalnego wysiłku w celu zawarcia nowego kontraktu na przesył gazu ziemnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 2020 do 2045 roku w ilości ok. 26 mld m3 wg Polskiej Normy (28 mld m3 wg GOST). W przypadku, gdy Gazprom Export nie zawrze ww. kontraktu lub przerwie jego obowiązywanie przed terminem, EuRoPol GAZ będzie miał prawo do wystąpienia z roszczeniami i/lub powództwami związanymi z zapłatą za przesył gazu w latach 2006-2009 z
zobowiązaniem, że Gazprom Export nie podniesie zarzutu przedawnienia roszczeń.Patrz także:- Raport bieżący nr 72/2010 z dnia 29 października 2010 roku- Raport bieżący nr 07/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Execution of Annex to the Agreement between PGNiG SA, OOO GazpromExport and EuRoPol GAZ SACurrent Report No. 05/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA("PGNiG") hereby reports that on January 12th 2011 it was notified byOOO Gazprom Export about signing with today’s date Annex no. 1 ("theAnnex") to the trilateral agreement of January 27th 2010 between PGNiG,OOO Gazprom Export of Moscow, Russia ("Gazprom Export”) and SystemGazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA of Warsaw, Poland ("EuRoPol GAZ”)("the Agreement") was executed. The conclusion of the Agreement wascovered in Current Report No. 7/2010 of January 28th 2010.The Annex was executed to align the provisions of the Agreement with theprovisions of:- the Protocol of October 29th 2010 on the amendments to the"Agreementbetween the Governments of the Russian Federation and the Republic ofPoland concerning construction of a gas pipeline system for transmissionof Russian gas across the territory of Poland, dated August 25th
1993",-the Protocol of October 29th 2010 on amendments to the AdditionalProtocol to"the Agreement between the Governments of the RussianFederation and the Republic of Poland concerning construction of a gaspipeline system for transmission of Russian gas across the territory ofPoland, dated August 25th 1993", executed on February 12th 2003 ("theProtocol to the Agreement"),- the Annex of October 29th 2010 tothe Yamal Contract of September 25th 1996 between PGNiG and GazpromExport regarding increases in the volume of natural gas supplies ("theAnnex to the Yamal Contract").Under the Annex:a. the Agreement between EuRoPol GAZ and GAZ-SYSTEM SA of Warsaw onassigning the role of the operator of the Polish section of theYamal-Europe Transit Gas Pipeline System, dated October 25th 2010, willcome into force;b. in the case of a change in the operator's role orany change in EuRoPol GAZ's shareholder structure or ownership title toassets which would conflict with the Protocol to the Agreement, theAnnex to the Yamal
Contract shall become null and void, subject to priornotification that the Annex to the Yamal Contract has become null andvoid, made in writing and delivered to PGNiG on behalf of Gazprom Exportby a messenger or recognised international company providing courierservices,c. PGNiG and EuRoPol GAZ shall settle the payments for thegas transmission services rendered to PGNiG by EuRoPol GAZ in the periodfrom January 1st 2006 to December 31st 2009 on the same terms andconditions as those applicable to the gas transmission services renderedto Gazprom Export,d.Gaxprom Export undertook to make all reasonableefforts to conclude a new contract for the transmission of natural gasaccross the territory of Poland in the period from 2020 to 2045 in theamount of approx. 26bn m3 according to the Polish standard (i.e. 28bn m3according to GOST). If Gazprom Export fails to conclude such contract orterminates such contract prior to its expiry, EuRoPol GAZ shall have theright to file claims and/or bring actions in connection with
paymentsfor the gas transmission services in the period from 2006 to 2009, andGazprom shall not raise a plea that the claims have become time-barred.Please see also:- Current report no. 72/2010 dated October 29th 2010-Current report no. 07/2010 dated January 28th 2010 | |

d1zewr5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Michał Szubski Prezes Zarządu
2011-01-12 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zewr5

Podziel się opinią

Share
d1zewr5
d1zewr5