Trwa ładowanie...
d1i4epa
espi

PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 18 grudnia 2014 roku (113/2014)

PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 18 grudnia 2014 roku (113/2014)
Share
d1i4epa

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 113 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 18 grudnia 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 18.12.2014 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach, 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl. w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe
uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: wz@pgnig.pl. W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), wykonywania prawa głosu
drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 2 grudnia 2014 roku. Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim i wystawione przez posiadacza tego rachunku zbiorczego. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie zaświadczenia oraz zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub
uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy wniosków we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 10 grudnia 2014 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Dział Obsługi Władz Spółki), w godzinach 8.00 - 15.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. od dnia 15 grudnia 2014 r. Informacje dotyczące WZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce : Walne Zgromadzenia - Informacje dla akcjonariuszy. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30
min przed planowaną godziną jego rozpoczęcia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Warsaw, November 18th 2014 Extraordinary General Meeting of PGNiG SA convened for December 18th 2014 Current Report No. 113/2014 Acting pursuant to Art. 399.1 of the Commercial Companies Code and Art. 47.1.1 of the Company’s Articles of Association, the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna of Warsaw convenes an Extraordinary General Meeting of PGNiG SA pursuant to Art. 4021.1 of the Commercial Companies Code, to be held on December 18th 2014, at 12 noon, at the registered office of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, in Warsaw, at ul. Marcina Kasprzaka 25. Agenda: 1. Opening of the Meeting, 2. Appointment of the Chairperson of the Meeting 3. Preparation of the attendance list 4. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions 5. Approval of the agenda 6. Adoption of a resolution to reduce the sale prices of properties located in the towns of Sanok, Ustrzyki Dolne and Gorlice 7. Closing of the Meeting A
shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the share capital may request that certain matters be placed on the agenda of the General Meeting. Any such request should be sent to the Company in the Polish language, in writing, or in electronic form to the following e-mail address: wz@pgnig.pl. The request should contain grounds or a draft resolution concerning the proposed agenda item, and should be submitted to the Company’s Management Board not later than 21 days before the scheduled date of the General Meeting. The shareholder or shareholders should prove their entitlement to exercise this right by presenting relevant documents in written form. A shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the Company’s share capital may, before a General Meeting, submit to the Company in writing, or in the electronic form to the e-mail address wz@pgnig.pl, draft resolutions concerning items which have been or are to be entered on the agenda of the Company’s General Meeting.
Any such draft resolutions should be in the Polish language, in the form of a Word file. The shareholders should prove their entitlement to exercise this right by presenting relevant documents in written form. During the General Meeting, each shareholder may submit draft resolutions with respect to items placed on the agenda. Such draft resolutions should be in the Polish language. Shareholders may participate in the General Meeting in person or by proxy. Pursuant to Art. 4121.2 of the Commercial Companies Code, a power of proxy to participate in the General Meeting of a public company and to exercise voting rights should be granted in writing or in electronic form. The power of proxy should be in the Polish language and may be sent to the Company prior to the General Meeting in electronic form, as a PDF file, to the e-mail address: wz@pgnig.pl. Given that the Company does not provide for the possibility of participating in the General Meeting by electronic means (including taking the floor at the General
Meeting using means of electronic communication) or exercising voting rights by postal ballot or by electronic means, no proxy ballot forms will be published. Representatives of legal persons should have on them the original or a copy (certified by a notary public) of an excerpt from the relevant register (issued within the last three months), and if their right to represent the legal person does not follow from the relevant register entry – they should have on them written powers of proxy (the original or a copy certified by a notary public) along with the original or a copy (certified by a notary public) of the excerpt from the relevant register which must be valid as at the date of granting the powers of proxy. While at the General Meeting, all shareholders and proxies should carry a valid identity document. The record date for participation in the General Meeting is December 2nd 2014. The General Meeting may be attended only by persons who are Company shareholders on the record date, i.e. 16 days prior
to the General Meeting. At the request of a person entitled to participate in the General Meeting as a holder of rights under book-entry bearer shares, submitted not earlier than after the General Meeting is announced and not later than on the first business day following the record date for participation in the General Meeting, the entity maintaining a relevant securities account will issue a certificate to such holder’s name confirming the holder’s right to participate in the General Meeting. With respect to shares registered in an omnibus account, a certificate confirming the holder’s right to participate in the General Meeting may be prepared in Polish or English, and issued by the omnibus account holder. It is recommended that shareholders collect their certificates and bring them along to the General Meeting. The list of persons entitled to participate in the General Meeting as holders of rights under bearer shares is determined by the Company based on a list prepared by Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. (Polish National Depository for Securities), in accordance with the provisions of the Act on Trading in Financial Instruments. Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain the full text of documents to be submitted to the General Meeting, along with draft resolutions and comments of the Management and Supervisory Boards, from the Company’s registered office. Also, persons entitled to participate in the General Meeting may obtain copies of proposals concerning all matters placed on the agenda a week before the General Meeting, i.e. starting from December 10th 2014, from the Company’s registered office in Warsaw, ul. Marcina Kasprzaka 25, the SCADA building, 2nd floor, room 216 (Governing Bodies Services Division), from 8am to 3pm. In accordance with Art. 407.1 of the Commercial Companies Code, the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be available for inspection at the Company’s registered office in Warsaw, ul. Marcina Kasprzaka 25,
the SCADA building, for three weekdays prior to the date of the General Meeting, i.e. starting from December 15th 2014. Information concerning the General Meeting will be available on the Company’s website at: www.pgnig.pl in the section General Meeting – information for shareholders. To ensure that the General Meeting of PGNiG SA proceeds smoothly, the Management Board is requesting all participants to arrive at the meeting about 30 minutes before the scheduled time of its commencement. | | |
| | | | |

d1i4epa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2014-11-18 Jarosław Bauc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i4epa

Podziel się opinią

Share
d1i4epa
d1i4epa