Trwa ładowanie...
d31rboj
d31rboj
espi

PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (63/2014)

PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (63/2014)
Share
d31rboj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 24 lutego 2014 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil S.A. ("Anwil S.A."), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN960260314 o łącznej wartości emisji 700 000 000 PLN, na którą składa się 7 000 obligacji o wartości nominalnej 100
000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 24 lutego 2014 roku - Data wykupu: 26 marca 2014 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 783,00 PLN. PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Anwil S.A. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN?s subsidiary ? Anwil ? has purchased bonds issued by PKN ORLEN Regulatory announcement no 63/2014 dated 24 February 2014Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 24 February 2014 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Anwil S.A. (?Anwil"). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by Anwil were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN960260314; value of
the bond issue PLN 700 000 000 composed of 7 000 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond. - Date of issue: 24 February 2014 - Redemption date: 26 March 2014- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 783.00.PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of Anwil. See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006. | |

d31rboj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2014-02-24 Marek Podstawa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31rboj

Podziel się opinią

Share
d31rboj
d31rboj