Trwa ładowanie...
d1duxwc
espi

PKNORLEN - ORLEN Lietuva podpisała z BP Oil International LTD umowę na sprzedaż oleju napędowego ...

PKNORLEN - ORLEN Lietuva podpisała z BP Oil International LTD umowę na sprzedaż oleju napędowego (18/2011)
Share
d1duxwc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN Lietuva podpisała z BP Oil International LTD umowę na sprzedaż oleju napędowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że powziął wiadomość o tym, że 18 stycznia 2011 roku AB Orlen Lietuva, spółka zależna PKN ORLEN S.A. ("ORLEN Lietuva"), zawarła umowę roczną z BP Oil International LTD, z siedzibą w Londynie ("BP Oil"). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce BP Oil olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 1 000 mln USD (czyli ok. 2 885 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 18 stycznia 2011 roku).Powyższa umowa spełnia kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.PKN ORLEN S.A.
posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | ORLEN Lietuva has signed the agreement for sales of diesel oil with BPOil International LTDRegulatory announcement no 18/2011 dated 3February 2011Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”)announces that it has been informed that on 18 January 2011 ABORLENLietuva, PKN ORLEN’s subsidiary (“ORLEN Lietuva”) signed one-yearagreement with BP Oil International LTD, headquartered in London (“BPOil”). The agreement was signed for the sales by ORLEN Lietuva of dieseloil to BP Oil for the period between 1 January 2011 to 31 December 2011.The total estimated net value of the agreement amounts to USD 1 000 m(i.e. approximately PLN 2 885 m, based on the average PLN/USD exchangerate as of 18 January 2011, as stated by the National Bank of Poland).Inaccordance with the“Regulation of the Minister of Finance dated 19February 2009 on current and periodic information to be published byissuers of securities and on the conditions under which such informationmay be recognized as being equivalent to information required by
theregulations of law of a state which is not a member state” theabovementioned agreement constitutes a“significant agreement” due tothe fact that its value exceeds 10% of PKN ORLEN’s equity.PKNORLEN owns 100% shares in ORLEN Lietuva. | |

d1duxwc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
024 3652895 024 3654040
(telefon) (fax)
media@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Wojciech Kotlarek Członek Zarządu
2011-02-03 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1duxwc

Podziel się opinią

Share
d1duxwc
d1duxwc