Trwa ładowanie...
d3r12fk
d3r12fk
espi

PKNORLEN - ORLEN Lietuva podpisała z TRAFIGURA BEHEER B.V. umowę na sprzedaż benzyny (20/2011)

PKNORLEN - ORLEN Lietuva podpisała z TRAFIGURA BEHEER B.V. umowę na sprzedaż benzyny (20/2011)
Share
d3r12fk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN Lietuva podpisała z TRAFIGURA BEHEER B.V. umowę na sprzedaż benzyny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że powziął wiadomość o tym, że 18 stycznia 2011 roku AB Orlen Lietuva, spółka zależna PKN ORLEN S.A. ("ORLEN Lietuva"), zawarła umowę roczną z TRAFIGURA BEHEER B.V. z siedzibą w Amsterdamie ("TRAFIGURA BEHEER"). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce TRAFIGURA BEHEER benzynę w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 830 mln USD (czyli ok. 2 394 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 18 stycznia 2011 roku).Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy ORLEN a TRAFIGURA BEHEER w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 2 564 mln PLN.Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy ORLEN a TRAFIGURA BEHEER zawierane były na sprzedaż produktów oraz ropy naftowej.Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | ORLEN Lietuva has signed the agreement for sales of gasoline withTRAFIGURA BEHEER B.V.Regulatory announcement no 20/2011 dated 3February 2011Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”)announces that it has been informed that on 18 January 2011 AB ORLENLietuva, PKN ORLEN’s subsidiary (“ORLEN Lietuva”) signed one-yearagreement with TRAFIGURA BEHEER B.V., headquartered in Amsterdam(“TRAFIGURA BEHEER”). The agreement was signed for the sales by ORLENLietuva of gasoline to TRAFIGURA BEHEER for the period between 1 January2011 to 31 December 2011. The total estimated net value of the agreementamounts to USD 830 m (i.e. approximately PLN 2 394 m, based on theaverage PLN/USD exchange rate as of 18 January 2011, as stated by theNational Bank of Poland).The total value of agreements signedbetween PKN ORLEN and companies from ORLEN Group and TRAFIGURA BEHEER inthe last 12 months amounts to approximately PLN 2 564 m.Theagreements between PKN ORLEN and and companies from ORLEN Group andTRAFIGURA BEHEER were
signed for the sales of products and crude oil.Inaccordance with the“Regulation of the Minister of Finance dated 19February 2009 on current and periodic information to be published byissuers of securities and on the conditions under which such informationmay be recognized as being equivalent to information required by theregulations of law of a state which is not a member state” theabovementioned agreements constitute a“significant agreement” due tothe fact that their value exceeds 10% of PKN ORLEN’s equity.PKNORLEN owns 100% shares in ORLEN Lietuva. | |

d3r12fk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Wojciech Kotlarek Członek Zarządu
2011-02-03 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r12fk

Podziel się opinią

Share
d3r12fk
d3r12fk