Trwa ładowanie...
di5ncvr
di5ncvr
espi

PKNORLEN - Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2011 roku (196/2010)

PKNORLEN - Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2011 roku (196/2010)
Share
di5ncvr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 196 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2011 roku.1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:?Za IV kwartał 2010 roku 10.02.2011 roku.?Za I kwartał 2011 roku 29.04.2011 roku.?Za III kwartał 2011 roku 27.10.2011 roku.Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy PKN ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) ("Rozporządzenie").Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2011 roku nie będzie publikowany.2.
Skonsolidowany raport półroczny za 2011 rok zostanie opublikowany w dniu 30.08.2011 roku.Skonsolidowany raport półroczny Grupy PKN ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia.3. Raporty roczne za 2010 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:?skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za 2010 rok 31.03.2011 roku.?jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2010 rok 31.03.2011 roku.4. Informacje na temat szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN zostaną opublikowane w następujących terminach:?Za IV kwartał 2010 roku 26.01.2011 roku.?Za I kwartał 2011 roku 21.04.2011 roku.?Za II kwartał 2011 roku 26.07.2011 roku.?Za III kwartał 2011 roku 21.10.2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN financial calendar for 2011Regulatory announcement no 196/2010 dated 25 November 2010Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby publishes its financial calendar for 2011.Unconsolidated financial reports, produced at quarterly and half-yearly will be published as a section within the consolidated financial report.1. Quarterly reportsQ4 2010 10 February 2011Q1 2011 29 April 2011Q3 2011 27 October 2011The quarterly report for the second quarter 2011 will not be published.2. Half yearly reportH1 2011 30 August 20113. Annual statements2010 annual statements will be produced as follows:Consolidated 31 March 2011Unconsolidated 31 March 20114. Estimates of selected quarterly operating data:Q4 2010 26 January 2011Q1 2011 21 April 2011Q2 2011 26 July 2011Q3 2011 21 October 2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
di5ncvr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2010-11-25 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di5ncvr

Podziel się opinią

Share
di5ncvr
di5ncvr