Trwa ładowanie...
d427rj1

PKO BP rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego (PKO BP) przedłożył zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rekomendację podziału zysku osiągniętego za 2015 r. (w wysokości 2 571 142 tys. zł) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (w wysokości 1 250 000 tys. zł), w łącznej wysokości 3 821 142 tys. zł, proponując jego następujący podział: na dywidendę dla akcjonariuszy 1 250 000 tys. zł, na kapitał zapasowy w kwocie 2 500 000 tys. zł,  na kapitał rezerwowy w kwocie 71 142 tys. zł, podał bank. W przypadku spełnienia warunków dywidendy dzień dywidendy proponuje się oznaczyć na 30 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy - na dzień 20 grudnia 2016 r.; dywidenda będzie miała charakter pieniężny i wynosić będzie 1 zł brutto na jedną akcję.

Share
d427rj1

"Podziału zysku w sposób określony powyżej zarząd proponuje dokonać pod warunkiem, że do dnia 8 grudnia 2016 roku (włącznie) spełnią się łącznie następujące warunki:
1) bank nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli, oraz
2) nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych banku, które - według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym banku za 3. kwartał 2016 r. - spowodowałoby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi" - czytamy w komunikacie.

W przypadku braku spełnienia warunków dywidendy, zysk netto banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 2 571 142 tysiące zł oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000 tysięcy zł, łącznie w wysokości 3 821 142 tysiące złotych proponuje się podzielić w następujący sposób:
- na kapitał zapasowy w wysokości 3 750 000 tys. złotych,
- na kapitał rezerwowy w wysokości 71 142 tys. złotych, podano również.

Zgodnie z proponowaną treścią uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia, zarząd banku zobowiązany będzie podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia warunków dywidendy albo braku spełnienia warunków dywidendy najpóźniej w dniu 9 grudnia 2016 r. Termin ten został oznaczony w sposób umożliwiający bankowi przeprowadzenie niezbędnych analiz, a także z uwzględnieniem możliwych terminów przedstawienia nowych wymagań nadzorczych w zakresie funduszy własnych oraz określenia ich wpływu na poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym Banku za 3. kwartał 2016 r., co z kolei jest konieczne dla stwierdzenia spełnienia warunków dywidendy lub braku ich spełnienia.
W przypadku spełnienia warunków dywidendy dzień dywidendy proponuje się oznaczyć na 30 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy - na dzień 20 grudnia 2016 r.; dywidenda będzie miała charakter pieniężny i wynosić będzie 1 zł brutto na jedną akcję.

d427rj1

"Rekomendacja zarządu dotycząca podziału zysku za 2015 r. jest spójna z deklarowaną przez bank decyzją o zastosowaniu się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego oczekiwanego poziomu współczynnika wypłacalności, o którym bank informował raportem bieżącym nr 28/2016. Rekomendowany sposób podziału zysku za 2015 r. zmierza do uzależnienia sposobu podziału zysku osiągniętego w 2015 roku od potencjalnych czynników wpływających na potrzeby kapitałowe banku. Obejmują one ewentualne działania banku dotyczące możliwego zaangażowania w procesy akwizycji podmiotów działających w sektorze bankowym lub innych podmiotów sektora finansowego, a także czynniki zewnętrzne dotyczące potencjalnych zmian regulacyjnych lub zaleceń nadzorczych, wpływających na wymogi w zakresie funduszy własnych banku. Rekomendacja zarządu w zakresie podziału zysku banku za 2015 rok, o której mowa w niniejszym raporcie, uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej banku" - czytamy dalej.
Akcjonariusze PKO BP przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy. W 2014 r. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję.

W 2015 r. bank miał 2 610 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 254 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 2 571,14 mln zł wobec 3 079,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,61% na koniec 2015 r. wobec 12,96% rok wcześniej. Współczynnik Tier1 wzrósł do 13,27% wobec 11,71% rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

d427rj1

Podziel się opinią

Share
d427rj1
d427rj1