Trwa ładowanie...
d3zkxn0
espi

PKOBP (PKO BP SA) - Konwersja akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej...

PKOBP (PKO BP SA) - Konwersja akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. (77/2011)
Share
d3zkxn0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Konwersja akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 77/2011 ? Konwersja akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i par. 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, iż w dniu 22 listopada 2011 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił oznaczyć kodem PLPKO0000073 197.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Banku, powstałych po zamianie dokonanej 24 listopada 2011 r. 197.500.000 akcji imiennych Banku oznaczonych kodem PLPKO0000024. Konwersja, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, została dokonana na skutek wniosku akcjonariusza ? Skarbu Państwa o zamianę 197.500.000 akcji imiennych Banku serii A na akcje na okaziciela oraz w związku ze zmianą Statutu Banku dokonaną uchwałą nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Banku. Pozostałe akcje imienne Banku serii A w liczbie 312.500.000 są w dalszym ciągu oznaczone kodem PLPKO0000024. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 77/2011 ? Conversion of shares of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.Legal basis: Article 56(1) point 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organised Trading System, and on Public Companies in connection with § 5(1) point 10 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on Current and Periodic Information Published by Issuers of Securities and on the Conditions Under Which Such Information May be Recognized as Being Equivalent to Information Required by the Legal Regulations of a State Which is Not a EU Member State.The report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("the Bank") hereby informs that on 22 November 2011 the Management Board of the National Depository for Securities S.A. decided to mark with a code PLPKO0000073 of 197,500,000 ordinary bearer shares of the Bank, arisen after the exchange accomplished on 24 November 2011 of
197,500,000 registered shares of the Bank with PLPKO0000024 code.The conversion referred to in the previous sentence was conducted as a result of a motion from a shareholder ? the State Treasury ? concerning conversion of 197,500,000 registered series A shares of the Bank into bearer shares and in relation to the amendments to the Articles of Association of the Bank introduced by the resolution No. 26/2011 of the Ordinary General Meeting of the Bank of 30 June 2011 on amendments to the Articles of Association of the Bank.The remaining registered series A shares of the Bank, amounting to 312,500,000 are still designated with PLPKO0000024 code. | |

d3zkxn0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) (numer)
521-91-82 521-91-83
(telefon) (fax)
www.pkobp.pl
(e-mail) (www)
525-000-77-38 016298263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku
2011-11-23 Andrzej Kołatkowski Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zkxn0

Podziel się opinią

Share
d3zkxn0
d3zkxn0