Trwa ładowanie...
d1xeaoj
espi

PKOBP (PKO BP SA) - Otrzymanie zawiadomienia od Banku Gospodarstwa Krajowego w trybie art. 69 ust...

PKOBP (PKO BP SA) - Otrzymanie zawiadomienia od Banku Gospodarstwa Krajowego w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej. (8/2013)

Share
d1xeaoj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia od Banku Gospodarstwa Krajowego w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 8/2013 ? Otrzymanie zawiadomienia od Banku Gospodarstwa Krajowego w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał zawiadomienie od Banku Gospodarstwa Krajowego ("BGK") o zbyciu przez BGK znacznego pakietu akcji Banku, w wyniku czego nastąpiła zmiana posiadanej przez BGK ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Bank zawiadomienia, w dniu 24 stycznia 2013 r. w drodze transakcji pakietowych zostało zbytych 128.102.731 akcji Banku posiadanych przez BGK. Przed rozliczeniem transakcji zbycia BGK posiadał łącznie 128.102.731 akcji Banku dających 128.102.731 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowiły 10,25% kapitału zakładowego
Banku i dawały prawo do 10,25% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku. W wyniku ww. transakcji zbycia akcji Banku w dniu 24 stycznia 2013 r., która została rozliczona w dniu 29 stycznia 2013 r. BGK nie posiada akcji Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 8/2013 ? Receiving a notification from Bank Gospodarstwa Krajowego pursuant to the provisions of article 69 section 1 item 2 of the Act on the Public OfferingLegal grounds:Article 70 section 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organised Trading System and on Public CompaniesThe report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (the ?Bank") advises that the Bank received a notification from Bank Gospodarstwa Krajowego (?BGK") with regard to selling off a considerable block of Bank?s shares as a result of which the number of total votes held by BGK at the General Meeting of the Bank has changed.According to the notification received by the Bank 128,102,731 Bank?s shares held by BGK were sold off in block transactions on 24 January 2013. Prior to the settlement of the transaction conducted, BGK held the total number of 128,102,731 Bank?s shares giving 128,102,731 votes at the General
Meeting of the Bank. The shares amounted to 10.25% of the share capital and gave 10.25% votes in the total number of votes at the General Meeting of the Bank. As a result of the abovementioned sell-off transaction of 24 January 2013 (which was settled on 29 January 2013) BGK does not hold any shares of the Bank. | |

d1xeaoj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj