Trwa ładowanie...
dagwbe4

PKOBP (PKO BP SA) - Otrzymanie zawiadomienia od Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 69 Ustawy ...

PKOBP (PKO BP SA) - Otrzymanie zawiadomienia od Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. (9/2013)

Share
dagwbe4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia od Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 9/2013 ? Otrzymanie zawiadomienia od Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa o zbyciu przez Skarb Państwa ("SP") znacznego pakietu akcji Banku, w wyniku czego nastąpiła zmiana posiadanej przez SP ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Bank zawiadomienia, w dniu 24 stycznia 2013 r. w drodze transakcji pakietowych, dokonanych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. SP sprzedał na rzecz inwestorów wyłonionych w drodze budowania przyspieszonej książki popytu 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Banku posiadanych przez SP. Akcje te stanowiły 2%
kapitału zakładowego Banku i dawały prawo do 2% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Ponadto SP poinformował o transakcji sprzedaży akcji Banku przez Bank Gospodarstwa Krajowego (podmiot zależny od SP), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. Przed zbyciem SP posiadał bezpośrednio łącznie 417.406.277 akcji Banku, w tym: (i) 312.500.000 akcji imiennych (stanowiących 25% w kapitale zakładowym Banku oraz uprawniających do wykonywania 312.500.000 głosów, co stanowiło 25% udziału ogólnej liczbie głosów); oraz (ii) 104.906.277 akcji na okaziciela (stanowiących 8,39% w kapitale zakładowym Banku oraz uprawniających do wykonywania 104.906.277 głosów, co stanowiło 8,39% udziału w ogólnej liczbie głosów) dających łącznie 417.406.277 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowiły 33,39% w kapitale zakładowym Banku i dawały prawo do 33,39% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku. W wyniku ww. transakcji zbycia akcji Banku w
dniu 24 stycznia 2013 r. SP posiada 392.406.277 akcji Banku, w tym: (i) 312.500.000 akcji imiennych (stanowiących 25% w kapitale zakładowym Banku oraz uprawniających do wykonywania 312.500.000 głosów, co stanowi 25% udziału w ogólnej liczbie głosów); oraz (ii) 79.906.277 akcji na okaziciela (stanowiących 6,39% w kapitale zakładowym Banku oraz uprawniających do wykonywania 79.906.277 głosów, co stanowi 6,39% udziału w ogólnej liczbie głosów) dających łącznie 392.406.277 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowią 31,39% w kapitale zakładowym Banku i dają prawo do 31,39% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Jednocześnie SP poinformował, iż przed wyżej opisanymi transakcjami łączna liczba akcji Banku posiadanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 545.509.008 akcji Banku, reprezentujących 545.509.008 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących 43,64 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, jak również, że
nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 9/2013 – Receiving a notification from the Minister of State Treasury pursuant to the provisions of article 69 of the Act on the Public OfferingLegal grounds:Article 70 section 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organised Trading System and on Public CompaniesThe report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (the “Bank") advises that the Bank received a notification from the Minister of State Treasury with regard to selling off a considerable block of Bank’s shares as a result of which the number of total votes held by the State Treasury (“ST”) at the General Meeting of the Bank has changed.According to the notification received by the Bank, on 24 January 2013 25,000,000 Bank’s ordinary bearer shares held by ST were sold off through the Warsaw Stock Exchange in block transactions to the investors appointed in the accelerated book building process. The shares amounted to 2% of the
share capital and gave 2% votes in the total number of votes at the General Meeting of the Bank.Moreover ST informed about the transaction regarding the sell- off Bank’s shares by Bank Gospodarstwa Krajowego (ST’s subsidiary), about which Bank informed in current report No 8/2013 dated 31 January 2013.Prior to the transaction conducted, ST held directly the total number of 417,406,277 Bank’s shares including:(i) 312,500,000 registered shares (which amounted to 25% of the share capital and gave 312,500,000 votes, representing 25% in the total number of votes)(ii) 104,906,277 bearer shares (which amounted to 8.39% of the share capital and gave 104,906,277 votes, representing 8.39% votes in the total number of votes)giving jointly 417,406,277 votes at the General Meeting of the Bank. These shares amounted jointly to 33.39% of the share capital and gave 33.39% votes in the total number of votes at the General Meeting of the Bank.As a result of the abovementioned sell-off transaction of 24 January 2013 ST holds
392,406,277 Bank’s shares including:(i) 312,500,000 registered shares (which amount to 25% of the share capital and gave 312,500,000 votes, representing 25% votes in the total number of votes)(ii) 79,906,277 bearer shares (which amount to 6.39% of the share capital and gave 79,906,277 votes, representing 6.39% votes in the total number of votes)giving jointly 392,406,277 votes at the General Meeting of the Bank. These shares amount to 31.39% of the share capital and give 31.39 % votes at the General Meeting of the Bank.Moreover ST informed that prior to the abovementioned transactions the total number of Bank’s shares held jointly by ST and Bank Gospodarstwa Krajowego amounted to 545,509,008, giving 545,509,008 votes at the General Meeting of the Bank and representing 43.64% of the share capital and the total number of votes at the General Meeting of the Bank. ST also informed that he did not conclude any agreement with any third party which subject is transfer of rights to exercise the right to vote from
the Bank’s shares. | |

dagwbe4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4