Trwa ładowanie...
d4edhus
espi

PKOBP (PKO BP SA) - Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2...

PKOBP (PKO BP SA) - Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2012. (8/2012)

Share
d4edhus

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2012. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 8/2012 ?Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2012. Podstawa prawna: Paragraf 103 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2012: - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2012 r. ? termin przekazania raportu: 14 maja 2012 r. - skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2012 r. ? termin przekazania raportu: 13 sierpnia 2012 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2012 r. - termin przekazania raportu: 12 listopada 2012 r. - raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. - termin przekazania raportu: 4 marca 2013 r. - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. - termin przekazania raportu: 4 marca 2013 r. Ponadto Zarząd informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia rezygnuje z przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego odpowiednio za drugi oraz czwarty kwartał 2012 r. Ponadto Zarząd informuje, iż raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok kończący się 31 grudnia 2011 r., których termin opublikowania został wyznaczony na dzień 1 marca 2012 r. (Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.) zostaną opublikowane w dniu 5 marca 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report 8/2012 ? Release dates of periodical financial statements for 2012 by PKO Bank Polski S.A. Legal basis:Paragraph 103.1 and 103.3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent (the ?Regulation")Content of the report: The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the ?PKO Bank Polski S.A.") hereby informs of the dates of periodical financial statements for 2012 release:- consolidated quarterly report of the Capital Group of PKO Bank Polski S.A. for the 1st quarter 2012 ? date of release: 14 May 2012 - consolidated semi-annual report of the Capital Group of PKO Bank Polski S.A. with condensed stand-alone semi-annual financial statements for the 1st half 2012 ? date of release: 13 August 2012- consolidated quarterly report of the Capital Group of PKO Bank Polski S.A. for
the 3rd quarter 2012 ? date of release: 12 November 2012 - annual report of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2012 ? date of release: 4 March 2013- consolidated report of the Capital Group of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2012 ? date of release: 4 March 2013.Furthermore the Management Board informs that, according to Paragraph 101.2 and Paragraph 102.1 of the mentioned above Regulation, decided to renounce the publication of consolidated quarterly report for the 2nd and 4 th quarter of 2012 respectively. Furthermore the Management Board informs that the annual report of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2011 and the consolidated report of the Capital Group of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2011, the disclosure date of which was previously set up for 1 March 2012 (current report No. 3/2011 of 26 January 2011) will be published on 5 March 2012. | |

d4edhus

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

Podziel się opinią

Share
d4edhus
d4edhus