Trwa ładowanie...
d10mual
d10mual
espi

PKP CARGO S.A. - Podpisanie znaczącej umowy (7/2014)

PKP CARGO S.A. - Podpisanie znaczącej umowy (7/2014)
Share
d10mual

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje, iż w dniu 11 lutego 2014 r. podpisana została Umowa o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014 ("Umowa") pomiędzy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Przewoźnik", "Spółka"), a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zarządca", "PKP PLK"). Umowa obowiązuje strony w okresie od 15 grudnia 2013 r. do dnia 13 grudnia 2014 r. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Spółce przez Zarządcę linii oraz odcinków kolejowych będących w zarządzie PKP PLK w celu realizacji przez Spółkę rozkładu jazdy pociągów 2013/2014. Umowa określa zamówione trasy pociągów, przy czym Spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej jej trasy. Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego lub zwiększenia bądź zmniejszenia masy brutto pociągu. Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które
obejmują między innymi sporządzanie rocznego rozkładu jazdy w porozumieniu z Przewoźnikiem, zapewnianie dostępu do infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu i zapewnienie na żądanie Spółki informacji związanych z przejazdem pociągu. Dodatkowo Zarządca świadczy usługi podstawowe dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz szereg usług dodatkowych obejmujących zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz przydziałem pociągów dodatkowych. Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują: ? opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmującą zrealizowane usługi; ? opłatę rezerwacyjną, pobieraną za zamówioną i przydzieloną trasę pociągu, która nie została przez przewoźnika wykorzystana; ? opłatę podstawową za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, obejmującą zrealizowane usługi; ? opłatę dodatkową, obejmującą zrealizowane
usługi. Ww. opłaty naliczane są w oparciu o Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK obowiązujący od 15 grudnia 2013 r. zatwierdzony przez Prezesa UTK Decyzją Nr DRRK-WKL-9110-11/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. oraz postanowienia Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014. Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 728 947 784 zł netto (896 605 774 zł brutto). Zmiana szacowanej wartości Umowy do +15% (słownie: zwiększenie o 15%) nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej. Umowa określa kary umowne z tytułu opóźnień spowodowanych przez Przewoźnika lub przez Zarządcę. W okresie od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. od dnia 28 października 2013 r. wartość obrotów netto z
tytułu pozostałych umów zawartych przez Spółkę oraz jej spółki zależne z PKP PLK wyniosła około 10 mln zł. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Adam Purwin Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10mual

Podziel się opinią

Share
d10mual
d10mual