Trwa ładowanie...
d4lb1ng

PKP CARGO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z PKP PLK (1/2015)

PKP CARGO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z PKP PLK (1/2015)

Share
d4lb1ng

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z PKP PLK | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje o podpisaniu w dniu 08.01.2015 r. Umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015 (?Umowa") pomiędzy PKP CARGO SA. z siedzibą w Warszawie (?Przewoźnik", ?Spółka"), a PKP Polskie Linie Kolejowe SA. z siedzibą w Warszawie (?Zarządca", ?PKP PLK"). Umowa obowiązuje w okresie od 14 grudnia 2014 r. do dnia 12 grudnia 2015 r. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez Zarządcę infrastruktury kolejowej w celu realizacji przewozów w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015. Umowa określa zamówione trasy pociągów, przy czym Spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej jej trasy. Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego lub zwiększenia bądź zmniejszenia masy brutto pociągu. Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi sporządzanie rocznego rozkładu
jazdy w porozumieniu z Przewoźnikiem, zapewnianie dostępu do infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu oraz zapewnienie na żądanie Spółki informacji związanych z przejazdem pociągu. Dodatkowo Zarządca świadczy usługi podstawowe dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz szereg usług dodatkowych obejmujących zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów. Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują: - opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmującą zrealizowane usługi; - opłatę rezerwacyjną, pobieraną za zamówioną i przydzieloną trasę pociągu, która nie została przez przewoźnika wykorzystana; - opłatę podstawową za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, obejmującą zrealizowane usługi; - opłatę dodatkową, obejmującą zrealizowane usługi. Ww. opłaty naliczane są w oparciu o Cennik stawek
jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK obowiązujący od 14 grudnia 2014 r. zatwierdzony przez Prezesa UTK Decyzjami Nr DRRK-WKL.9110.6/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. i DRRK-WKL.9110.11/2014 z dnia 28 października 2014 r. oraz postanowienia Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015. Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 684.713.941 zł netto (842.198 147 zł brutto). Zmiana szacowanej wartości Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej. Strony Umowy postanowiły, iż obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań będą kary umowne z tytułu: - opóźnień spowodowanych przez Przewoźnika lub przez Zarządcę; - uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z innym rodzajem pojazdu kolejowego z napędem i/lub zwiększoną masą brutto z pominięciem obowiązujących zasad; - odwołania trasy pociągu przewoźnika z
przyczyn leżących po stronie zarządcy; - nienależytego utrzymania międzytorzy przez Zarządcę. Odpowiedzialność Stron z innych przyczyn, niż nienależyta realizacja rozkładu jazdy pociągów rozstrzygana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 wartość szacowanych obrotów netto z tytułu umów obowiązujących pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi a PKP PLK i jej spółkami zależnymi wyniosła około 670 mln zł. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | Inne usługi | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych
2015-01-08 Grzegorz Kiczmachowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

Podziel się opinią

Share
d4lb1ng
d4lb1ng