Trwa ładowanie...
d1i9gqn
d1i9gqn
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej dotyczącej zależnej o...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej dotyczącej zależnej od Emitenta spółki Media Works Print sp. z o.o. (15/2014)
Share
d1i9gqn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej dotyczącej zależnej od Emitenta spółki Media Works Print sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną (dalej jako Umowa) ze spółką pod firmą Global Business Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako GBS) oraz spółką Parrish Media N.V. z siedzibą w Alkmaar, Holandia (dalej jako PM) przy udziale zależnej od Emitenta spółki pod firmą Media Works Print sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako MWP). Przedmiotem Umowy jest uregulowanie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z planowanym wspólnym prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach spółki MWP. Celem zawarcia Umowy jest integracja działalności MWP z działalnością GBS, których przedmiotem jest poligrafia, w wyniku czego Strony oczekują powiększenia bazy klientów oraz zwiększenia możliwości technologicznych MWP. Strony zobowiązały się współpracować w celu osiągania przez MWP jak najlepszych wyników finansowych oraz wzrostu wartości MWP. Zgodnie z Umową Emitent
dokonał w dniu 4 kwietnia 2014 roku zbycia na rzecz GBS 40 udziałów MWP o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł, stanowiących 40 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 40 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników MWP. Zbycie udziałów nastąpiło po cenie równej ich wartości nominalnej. W wyniku sprzedaży udziałów, w kapitale zakładowym MWP wynoszącym 5.000,00 zł i dzielącym się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, PMPG posiada 35 udziałów, PM 25 udziałów, a GBS 40 udziałów. Strony postanowiły, że PMPG i PM przysługiwać będzie pierwszeństwo w sprzedaży udziałów MWP przed ich zbyciem przez GBS. Nadto PMPG, PM oraz GBS przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w przypadku zamiaru ich sprzedaży przez którąkolwiek ze Stron Umowy. Zgodnie z Umową GBS zobowiązał się do sprzedaży na rzecz MWP maszyn poligraficznych i innych urządzeń wspomagających działalność gospodarczą o łącznej wartości 147.000,00 zł netto powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Emitent zobowiązał
się do sprzedaży na rzecz MWP maszyn poligraficznych o wartości 91.200,00 zł netto powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Strony Umowy zobowiązały się, że w przypadku gdy zaciągnięcie przez MWP zobowiązania, np. pożyczki, kredytu lub leasingu, wymagać będzie udzielenia za MWP poręczenia za wykonanie tego zobowiązania, wówczas poręczenia udzielą solidarnie Emitent lub podmiot z nim powiązany oraz GBS lub podmiot z nim powiązany. GBS ponadto zobowiązał się wobec PMPG, że przystąpi na zasadach określonych w Umowie do udzielonych przez Emitenta i zależną od niego spółkę Agencja Wydawniczo-Reklamowa "WPROST" sp. z o.o. poręczeń już istniejących zobowiązań MWP wynikających z umów leasingowych. Umowa została zawarta na czas pozostawania przez Emitenta, PM oraz GBS wspólnikami MWP. Zawarcie Umowy zakończyło proces poszukiwania przez Emitenta dla zależnej od Emitenta spółki MWP partnera działającego w branży poligraficznej celem integracji ich działalności. O rozpoczęciu procesu Emitent informował
raportem bieżącym nr 77/2013 w dniu 21 listopada 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-05 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i9gqn

Podziel się opinią

Share
d1i9gqn
d1i9gqn