Trwa ładowanie...
d162xbr
espi

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji se...

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii D (14/2013)
Share
d162xbr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2013 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 21 października 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego do kwoty 6.500.000 zł (słownie: sześciu milionów pięciuset tysięcy złotych) na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji serii D Emitenta, o przydziale, których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 11/2013. Przedmiotowy zastaw rejestrowy ustanowiony został na 3.826.531 (słownie: trzech milionach ośmiuset dwudziestu sześciu tysiącach pięciuset trzydziestu jeden) akcjach Tele Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 3.826.531 zł (słownie: trzech milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych), które znajdują się w Alternatywnym Systemie Obrotu na New Connect. Akcje Tele Polska Holding S.A., na których
ustanowiono zastaw rejestrowy stanowią własność akcjonariusza Emitenta ? spółki prawa cypryjskiego W Investment Limited z siedzibą w Larnace Ilość akcji Tele Polska Holding S.A. stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego określona została zgodnie ze wzorem określonym w warunkach emisji obligacji serii D stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 sierpnia 2013 roku, o podjęciu, której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 8/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku. Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie umowy o administrowanie zastawem zawartej z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Administrator Zastawu"), Administrator Zastawu będzie wykonywał prawa i obowiązki zastawnika we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-626 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Niepodległości 58
(ulica) (numer)
(22) 397 43 43 (22) 397 43 44
(telefon) (fax)
info@ppgsa.pl www.ppgsa.pl
(e-mail) (www)
7010150153 141599588
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Marcin Wróbel PrezesZarządu
2013-10-25 Adam Brzeziński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162xbr

Podziel się opinią

Share
d162xbr
d162xbr