Trwa ładowanie...
d3v07jg

POCZTYLION OFE miesięczna struktura aktywów

...

d3v07jg
d3v07jg

04.11. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna struktura aktywów październik 2010

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca października 2010 r.

Data wyceny: 29/10/2010

Kategoria lokaty Udział w
wartości
aktywów (%)

 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty 59,20 udzielane tym podmiotom
 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub 0,00 poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 1,11
 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych 0,00 państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku 36,89 giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z 0,07 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 7. Akcje NFI 0,17
 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne 0,38 fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane
 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze 0,00 inwestycyjne otwarte
 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 0,00 ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki 0,00 samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
 12. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00
 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 0,00 finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne 0,00 podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 1,24 emitowane przez spółki publiczne
 16. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 0,00 finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13
 17. Listy zastawne 0,00
 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do 0,00 publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 0,00 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym
 20. Środki pieniężne 0,78
 21. Należności i inne 0,16

kom abs

d3v07jg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3v07jg