Trwa ładowanie...
dqsseta

POCZTYLION OFE półroczna struktura aktywów

...
Share
dqsseta

08.07. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2010 r.

Data wyceny: 30/06/2010

dqsseta

Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 2360416160,14 63,66 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014 293037000,00 7,90 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 247467150,00 6,67 SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 207474350,00 5,60 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 206252700,40 5,56 SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 167285250,00 4,51 SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 145264000,00 3,92 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 138146850,00 3,73 SKARB PANSTWA - OK0112 - 25/01/2012 132712719,00 3,58 SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 131532700,00 3,55 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 125908380,00 3,40 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 99063657,15 2,67 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 82563119,10 2,23 SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012 71776000,00 1,94 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60408000,00 1,63 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 50874500,00 1,37 SKARB
PANSTWA - BS220611 - 22/06/2011 48096032,68 1,30 SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011 41144875,94 1,11 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 62149879,25 1,68 wartościowe, w walucie polskiej SKARB PANSTWA BSB- WZ0118 61499879,25 1,66 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 1201781601,31 32,41 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek PKOBP S.A. 109618486,74 2,96 Bank PeKaO S.A. 103899622,59 2,80 PKN Orlen S.A. 74673359,55 2,01
KGHM S.A. 59673718,47 1,61 PGE S.A. 43411312,48 1,17 PZU S.A. 41429854,69 1,12 6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 0,00 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7. Akcje NFI 5511122,17 0,15 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 16918860,52 0,46 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa 12. Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem 15. Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, 50419480,00 1,36 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50419480,00 1,36 16. Dematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 17. Listy zastawne 0,00 0,00 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Środki pieniężne 2064013,85 0,06 20. Należności i inne 8306502,25 0,22

kom mra

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta