Trwa ładowanie...
d162hm3

POL-MOT WARFAMA S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A. (34/2011)

POL-MOT WARFAMA S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A. (34/2011)

Share
d162hm3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POL-MOT WARFAMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 listopada 2011r. pomiędzy POL-MOT Warfama S.A. a Bankiem BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, została zawarta umowa współpracy w ramach której udzielono POL-MOT Warfama S.A. linii na finansowanie bieżącej działalności. Limit linii ustalono na maksymalną kwotę do 14 000 000 PLN. Umowa została zawarta na okres do dnia 23 listopada 2012r. W ramach powyższego limitu i dodatkowo zawartych czterech umów produktowych/kredytowych, bank udostępnił Emitentowi następujące cztery produkty, każdy na podstawie odrębnej umowy: a/ kredyt w rachunku bieżącym w PLN do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 PLN; b/ kredyt w rachunku bieżącym w EUR do maksymalnej kwoty 600.000,00 EUR; c/ kredyt obrotowy w PLN do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 PLN; d/ kredyt obrotowy w EUR do maksymalnej kwoty 600.000,00 EUR; Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne i jest ustalane: a/ dla kredytu w rachunku bieżącym w PLN w oparciu o stopę referencyjną WIBOR O/N powiększoną o marżę Banku, b/ dla
kredytu w rachunku bieżącym w EUR według LIBOR O/N dla EUR, powiększoną o marżę Banku, c/ dla kredytu obrotowego w PLN według WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku, d/ dla kredytu obrotowego w EUR według EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu ww. umów stanowią hipoteka łączna umowna na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta położonych w Lublinie i Biedaszkach Małych oraz posadowionych na nich budynkach będących własnością Spółki, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, a także oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i cesja praw z umowy ubezpieczeniowej nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę. Pozostałe warunki zawartych umów nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach kredytowych. Umowa o współpracy wraz z czterema umowami produktowymi została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną przekazania
niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

| | | POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POL-MOT WARFAMA S.A. | | Przemysł elektromaszynowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-040 | | Dobre Miasto | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (089) 615 34 00 | | (089) 615 34 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@warfama.pl | | www.warfama.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2011-11-24 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2011-11-24 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu
2011-11-24 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2011-11-24 Marcin Matusewicz Prokurent
2011-11-24 Ewa Pradoń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

Podziel się opinią

Share
d162hm3
d162hm3