Trwa ładowanie...
d2li6jv
d2li6jv
espi

POLCOLORIT - Podwyższenie kapitału zakładowego (23/2012)

POLCOLORIT - Podwyższenie kapitału zakładowego (23/2012)
Share
d2li6jv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z wydaniem w dniu 11 grudnia 2012 r. akcji serii F wszystkim dotychczasowym posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2, zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym tj. o kwotę: 5.178.865,20 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). Obecna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 17.923.186,90 zł
(siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a) 32.332.113 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzynaście) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b) 32.332.113 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c) 11.285.774 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d) 51.493.217 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, e) 51.788.652 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji
zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 211.563.982 (dwieście jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-573 Piechowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jeleniogórska 7
(ulica) (numer)
075 75 47 310 075 75 47 326
(telefon) (fax)
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
(e-mail) (www)
611-17-15-343 230376371
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 BARBARA URBANIAK-MARCONI WICEPREZES ZARZĄDU BARBARA URBANIAK-MARCONI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2li6jv

Podziel się opinią

Share
d2li6jv
d2li6jv