Trwa ładowanie...
d2nctn8

POLICE - Przystąpienie do umowy kredytowej grupy kapitałowej Azoty Tarnów (68/2011)

POLICE - Przystąpienie do umowy kredytowej grupy kapitałowej Azoty Tarnów (68/2011)

Share
d2nctn8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przystąpienie do umowy kredytowej grupy kapitałowej Azoty Tarnów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, że w dni 7 grudnia 2011 r. Emitent oraz podmioty zależne od Emitenta wchodzące w skład jego grupy kapitałowej podpisały aneks do umowy zawartej w dniu 1 października 2010 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (PKO BP SA) a Zakładami Azotowymi w Tarnowie ? Mościcach Spółką Akcyjną z siedzibą w Tarnowie oraz spółkami wchodzącymi w skład jej grupy kapitałowej (Umowa). Na podstawie zawartego aneksu Emitent oraz jego spółki zależne: "AUTOMATIKA" Usługi Kontrolno ? Pomiarowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, CENTRUM ELEKTROTECHNIKA INSTALACJE SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, "INFRAPARK POLICE" Spółka Akcyjna, "KONCEPT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, REMECH Grupa Remontowo ? Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, "TRANSTECH" Usługi Sprzętowe i Transportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarząd Morskiego Portu POLICE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przystąpiły do Umowy. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez PKO BP SA odnawialnego kredytu w walucie PLN do wysokości limitu kredytowego w kwocie 250.000.000,00 zł, (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) (Kredyt). Środki z Kredytu przeznaczone będą na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej, przy czym pierwsze uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym dla Z.Ch. "Police" S.A. może zostać przeznaczone na całkowitą spłatę pożyczki udzielonej Z.Ch. "Police" S.A. przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA na podstawie umowy z dnia 08.06.2010 r. (Emitent informował o niej w raportach bieżących nr 39/2010 z dnia 8.06.2010 r. oraz nr 75/2010 z dnia 3.11.2010 r.). Kredyt udzielony jest na okres od 01 października 2010 r. do 30 września 2014 r. Okres wykorzystania i okres spłaty kredytu upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania, tj. z dniem 30 września 2014 r. z zastrzeżeniem, że kredyt będzie udostępniany na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy
po pozytywnej weryfikacji przez Bank oceny sytuacji ekonomiczno ? finansowej spółek Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. W przypadku spółki Z.Ch. "Police" S.A. kredyt udostępniony na cały okres finansowania do 30 września 2014, pod dodatkowym warunkiem ustalenia harmonogramu spłaty sublimitu do 30 marca 2013 roku. W ramach kwoty udzielonego Kredytu na dzień 07 grudnia 2011 r. ustalony został sublimit dla Z.Ch. "Police" S.A. do kwoty 141.100.000,00 zł (słownie sto czterdzieści jeden milionów sto tysięcy złotych) oraz sublimit dla Spółek Grupy Kapitałowej POLICE do łącznej wysokości 8.900.000,00 zł (słownie osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych). Zgodnie z Umową Emitent i spółki jego grupy kapitałowej zobowiązują się do przeprowadzania przez rachunki bieżące prowadzone w PKO BP SA przychodów ze sprzedaży z tytułu prowadzonej działalności, w wysokości nie niższej niż: 40%- Z.Ch. "Police> S.A., 50% - spółki grupy kapitałowej. Ponadto zgodnie z umową Emitent zobowiązuje się do realizowania w okresach półrocznych
natychmiastowych i terminowych transakcji wymiany walut na łączną wartość nie mniejszą niż 50.000 tys. zł, Kwota wykorzystanego Kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIOBR 1M, powiększonej o marżę PKO BP SA. Spłata Kredytu zabezpieczona zostanie przez Emitenta poprzez: 1) Hipotekę łączną umowną do kwoty 149.000 tys. zł ustanowioną na nieruchomościach Spółki, 2) zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych (ruchomościach technicznych) Spółki o łącznej wartości 161.487 tys. zł. 3) przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia składników majątkowych, o których mowa w pkt. 1 i 2. Zgody na ustanowienie zabezpieczeń wymienionych w pkt 1 i 2 udzieliło walne zgromadzenia Spółki (Emitent informował o tym w raporcie bieżącym nr 66/2011 z dnia 5.12.2011 r.). Emitent i spółki jego grupy kapitałowej ponoszą odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z części kredytu wykorzystanego w ramach przyznanego im
sublimitu. Emitent i spółki jego grupy kapitałowej ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania jedynie w zakresie dotyczącym własnego działania i zaniechania (co do czynności) objętego postanowieniem Umowy. Kryterium uznania Umowy za znaczącą ? łączna wartość świadczeń wynikających z umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 30.09.2011 r. kapitały własne Z.Ch. "Police" S.A. wynosiły 717.424 tys. zł). Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@zchpolice.com | | www.zchpolice.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu
2011-12-07 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8