Trwa ładowanie...
d1whta5

POLICE - Raport roczny R 2013

POLICE - Raport roczny R 2013

Share
d1whta5

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2012* | 2013 | 2012* | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 2 467 443 | 2 956 836 | 585 952 | 708 462 | |
| | Zysk na działalności operacyjnej | 57 184 | 134 846 | 13 580 | 32 309 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 53 686 | 137 085 | 12 749 | 32 846 | |
| | Zysk netto | 42 155 | 115 970 | 10 011 | 27 787 | |
| | Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem | 42 988 | 115 970 | 10 209 | 27 787 | |
| | Ilość akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,56 | 1,55 | 0,13 | 0,37 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 215 766 | 129 286 | 51 239 | 30 977 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (156 790) | (113 580) | (37 233) | (27 214) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (28 886) | (26 204) | (6 860) | (6 279) | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 30 090 | (10 498) | 7 146 | (2 515) | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 28 904 | 31 967 | 6 864 | 7 659 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 57 872 | 28 904 | 13 743 | 6 925 | |
| | | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.12.2012* | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.12.2012* | |
| | Aktywa trwałe | 1 103 787 | 917 779 | 266 152 | 224 495 | |
| | Aktywa obrotowe | 665 060 | 625 228 | 160 364 | 152 935 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 200 798 | 192 583 | 48 418 | 47 107 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 584 188 | 359 301 | 140 863 | 87 887 | |
| | Kapitał własny | 983 861 | 991 123 | 237 235 | 242 435 | |
| | Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 180 845 | 183 455 | |
| | * Dane finansowe przekształcone zgodnie z punktem 2.3.1 jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego w zakresie praw do emisji CO2.Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:kurs na 31.12.2012 roku wynosił: 1 EUR = 4,0882 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2012),kurs na 31.12.2013 roku wynosił 1 EUR = 4,1472 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2013),- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie
01.01.2012 - 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR = 4,1736 PLN,kurs średni w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013 roku wynosił 1 EUR = 4,2110 PLN.Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa - raport jednostkowy.pdf List Prezesa Zarządu
SF_Jednostkowe wybrane dane finansowe za rok 2013.pdf Jednostkowe wybrane dane finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013
Sprawozdanie ZarząduJednostkoweza 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Opiniaraportbiegłego_ jednostkowe_2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta - sprawozd. jednostkowe
oświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir.police@grupaazoty.com | | http://zchpolice.grupaazoty.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu
2014-03-21 Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Rafał Kuźmiczonek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Józefa Żurawska Główny Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5