Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zm ...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki (160/2014)
Share
d18d7mo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 160 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 22 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Warszawie dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, tym samym zarejestrowane zostało w rejestrze przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.863.571.852 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,04 zł każda. W wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 173 237 605,68 zł i dzieli się na 4. 330.940.142 akcji o wartości nominalnej 0,04 zł każda, uprawniających do wykonywania 4.330.940.142 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, Sąd zarejestrował zmiany statutu Spółki wynikające z uchwały nr 5 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, z wyłączeniem prawa poboru, w
drodze emisji akcji serii R oraz oświadczenia zarządu Spółki o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, w trybie art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych polegające na zmianie brzmienia § 9 ust. 1 statutu Spółki. Poprzednie brzmienie § 9 ust. 1 statutu Spółki jest następujące: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58 694 731,60 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: 1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, 2) 381.174.725 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 3) 235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze
każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 7) 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset
sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, 9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, 10) 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda? Po dokonaniu zmiany statutu Spółki brzmienie § 9 ust. 1 jest następujące: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173 237 605,68 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na: 1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, 2) 381.174.725 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia
pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 3) 235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 7) 17.829.488 (siedemnaście milionów
osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, 8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, 9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, 10) 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda; 11) 2.863.571.852 (dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda.? Podstawa
prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo