Trwa ładowanie...
d42gsyk
d42gsyk
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki. (47/2015)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki. (47/2015)
Share
d42gsyk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 informuje, iż Spółka otrzymała od: 1) Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), działającego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,24% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. w zakresie instrumentów finansowych, wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. było zbycie, w dniu 20 marca 2015 r., akcji Spółki. Przed zmianą udziału wszyscy klienci PPIM posiadali 254.494.744 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 5,88% kapitału zakładowego Spółki oraz dawało
łącznie 254.494.744 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 5,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień 26 marca 2015 r., tj. na dzień sporządzenia przez PPIM, zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., wszyscy klienci PPIM posiadają 183.801.760 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A., co stanowi 4,24% kapitału zakładowego Spółki. Akcje będące w posiadaniu wszystkich klientów PPIM dają 183.801.760 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowi 4,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 2) Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonującego umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM, działającego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie w imieniu: Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego i Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej o spadku zaangażowania ww. funduszy do poziomu 4,14% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy, zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. było zbycie, w dniu 20 marca 2015 r., akcji Spółki. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne, utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały 250.191.694 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 5,78% kapitału zakładowego Spółki oraz dawało łącznie 250.191.694 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 5,78% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. Na dzień 26 marca 2015 r., tj. na dzień sporządzenia przez PPIM, zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., fundusze inwestycyjne utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają 179.498.710 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A., co stanowi 4,14% kapitału zakładowego Spółki i daje 179.498.710 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowi 4,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3) Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonującego umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM, działającego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o
spadku zaangażowania funduszu do poziomu 4,14% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu, zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. było zbycie, w dniu 20 marca 2015 r., akcji Spółki. Przed zmianą udziału Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 236.667.820 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 5,46% kapitału zakładowego Spółki oraz dawało łącznie 236.667.820 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 5,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień 26 marca 2015 r., tj. na dzień sporządzenia przez PPIM, zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 179.498.710 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A.,
co stanowi 4,14% kapitału zakładowego Spółki i daje 179.498.710 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowi 4,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42gsyk

Podziel się opinią

Share
d42gsyk
d42gsyk