Trwa ładowanie...
dyhao4t

POLMED S.A. - Raport roczny R 2014

POLMED S.A. - Raport roczny R 2014

Share
dyhao4t
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 60 600 53 788 14 466 12 773
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 756 2 969 897 705
Zysk (strata) brutto 3 577 2 584 854 614
Zysk (strata) netto 2 823 3 248 674 771
Aktywa trwałe 35 554 39 833 8 341 9 605
Aktywa obrotowe 10 116 7 597 2 373 1 832
Aktywa razem 45 670 47 430 10 715 11 437
Kapitał zakładowy 28 350 28 350 6 651 6 836
Kapitał własny 37 485 35 715 8 795 8 612
Zobowiązania długoterminowe 2 370 2 647 556 638
Zobowiązania krótkoterminowe 5 815 9 068 1 364 2 187
Pasywa razem 45 670 47 430 10 715 11 437
Przepływy netto z działalności operacyjnej 5 657 3 592 1 350 853
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -633 -516 -151 -123
Przepływy netto z działalności finansowej -4 595 -2 717 -1 097 -645
Zmiana netto środków pieniężnych 429 358 102 85
Liczba akcji (szt.) 28 350 061 28 350 061 28 350 061 28 350 061
Zysk netto na akcję (w PLN) 0,10 0,11 0,02 0,03
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN) 0,10 0,11 0,02 0,03
Wartość księgowa na akcję (w PLN) 1,32 1,26 0,31 0,30
Amortyzacja 1 669 1 583 398 376
EBIDTA 5 425 4 552 1 295 1 081
EBIDTA znormalizowana* 6 980 4 552 1 666 1 081
*EBITDA znormalizowana za okres kończący się 31 grudnia 2014 roku liczona jest jako EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe z tytułu straty zrealizowanej na sprzedaży OW NEPTUN w Borzechowie w kwocie 1.555.226,92 zł. W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na EUR zastosowano następujące kursy wymiany: Pozycje sprawozdania z sytuacji majątkowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 31.12.2014: 1 EUR = 4,2623, na dzień 31.12.2013: 1 EUR = 4,1472. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego: za rok zakończony 31.12.2014: 1 EUR = 4,1893, za rok zakończony 31.12.2013: 1 EUR = 4,2110.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Polmed SA.pdf
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLMED SA-31.12.2014.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLMED SA-31.12 2014.pdf
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego POLMED (R2014).pdf
OPINIA I RAPORT POLMED SA 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dyhao4t

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-01-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polmed@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2015-03-20 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 PAWEŁ STEFANOWSKI DYREKTOR FINANSOWY
2015-03-20 DOROTA CEROWSKA DYREKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dyhao4t

Podziel się opinią

Share
dyhao4t
dyhao4t