Trwa ładowanie...
dv08t9o
espi

POLMED S.A. - Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki ...

POLMED S.A. - Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki (40/2012)

Share
dv08t9o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 6 listopada 2012 r. Zarząd wypowiedział umowę o dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polmed S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2012 r. wybranemu mocą uchwały Rady Nadzorczej Polmed S.A. z dnia 17 sierpnia 2012 r. podmiotowi uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, dla której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy 2012 w osobie Pani Anny Stasiak prowadzącej działalność gospodarczą w Łodzi pod firmą Audyt i doradztwo księgowo-podatkowe Anna Stasiak. Pomimo odpowiedniej dyspozycji wyrażonej w powyższej uchwale Rady Nadzorczej, Zarząd nie zawarł z tym podmiotem umowy o badanie sprawozdania finansowego spółki POLMED S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POLMED S.A. sporządzonych na dzień
31 grudnia 2012 r. Decyzja Zarządu w przedmiocie wypowiedzenia przedmiotowej umowy poprzedzona została uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 listopada 2012 r. o wyrażeniu zgody na takie działanie. W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii albo wydania opinii negatywnych o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. W okresie tym miało jednak miejsce wydanie opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. W opinii biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. znalazło się zastrzeżenie o następującej treści: "Zakres i metoda przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania
finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniu. Spółka nie przedstawiła nam do wglądu dokumentów na podstawie których bylibyśmy w stanie zweryfikować prawidłowość wykazanych danych liczbowych w skróconym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, stąd też nie możemy się wypowiedzieć czy zostało ono przygotowane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. [?]Zwracamy również uwagę, że Zarząd Spółki uznał za niezgodne z MSSF sprawozdania finansowe prezentowanych okresów porównawczych z uwagi na fakt, iż zawierały one istotne błędy poprzednich okresów. Zgodnie z MSR 8 " Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów", Zarząd dokonał korekty poprzednich okresów retrospektywnie prezentując je jako dane przekształcone. Ponadto, informujemy, że Spółka w nie pełnym zakresie stosuje regulacje wymagane przez MSR i MSSF." W opinii biegłego rewidenta z
przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. znalazło się zastrzeżenie następującej treści: "Zakres i metoda przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniu. Spółka dominująca nie przedstawiła nam do wglądu dokumentów na podstawie których bylibyśmy w stanie zweryfikować prawidłowość wykazanych danych liczbowych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, stąd też nie możemy się wypowiedzieć czy zostało ono przygotowane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.[?] Zwracamy również uwagę, że Zarząd
Spółki uznał za niezgodne z MSSF sprawozdania finansowe prezentowanych okresów porównawczych z uwagi na fakt, iż zawierały one istotne błędy poprzednich okresów. Zgodnie z MSR 8 " Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów", Zarząd dokonał korekty poprzednich okresów retrospektywnie prezentując je jako dane przekształcone. Ponadto, informujemy, że Spółka w nie pełnym zakresie stosuje regulacje wymagane przez MSR i MSSF." W okresie obowiązywania umowy zachodziły rozbieżności pomiędzy osobami zarządzającymi Emitentem a biegłym rewidentem odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług świadczonych na podstawie umowy. Kwestią różniącą obie strony było sformułowanie pojawiające się w przytoczonych wyżej zastrzeżeniach zawartych w opinii biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań z przepływów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej o nieprzedstawieniu do wglądu odpowiednich
dokumentów. W przekonaniu Emitenta wszystkie żądane przez biegłego rewidenta dokumenty związane z przeprowadzanym przeglądem śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione audytorowi, w związku z czym treść zastrzeżenia zamieszczonego w raporcie biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze, dotyczącego nieprzedstawienia dokumentów wymaganych przez audytora, jest bezzasadna. Stanowisko Zarządu w tej kwestii jest znane biegłemu rewidentowi, który w zasadzie podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie, w związku z czym rozbieżności tych nie można uznać za rozstrzygnięte. Powyższe rozbieżności nie były jednak podstawą rozwiązania umowy. Pismo biegłego rewidenta, sporządzone na wniosek Emitenta i adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym podmiot ten potwierdza informacje podane w raporcie bieżącym, zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego wpłynięciu do Spółki. Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 20 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polmed@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2012-11-06 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

Podziel się opinią

Share
dv08t9o
dv08t9o