Trwa ładowanie...
dsq14qh

POLMED S.A. - Zawarcie aneksów do umów - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2013 rok, spełniają...

POLMED S.A. - Zawarcie aneksów do umów - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2013 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (1/2013)

Share
dsq14qh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2013 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 22 stycznia 2013 r. doręczone zostały Emitentowi podpisane aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach oraz Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie (dalej NFZ). Łączna wartość świadczeń na 2013 rok wynikającą z aneksowanych umów szacowana jest przez Zarząd na 5.115.000 zł (pięć milionów sto piętnaście tysięcy złotych). Aneksy do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku: 1/ Aneks nr 12/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. do umowy nr 11/00865/POZ/11/12 z 3 lutego 2011 roku o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz,
pielęgniarki szkolnej). W zakresie warunków finansowania ustalono stawki kapitacyjne oraz opłaty w odniesieniu do poszczególnych świadczeń stosownie do przedmiotu umowy na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 maja 2013 r. Rozliczenie świadczeń następować będzie w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Z uwagi na brak możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby świadczeniodawców na powyższych listach, jak i udzielonych świadczeń, nie jest możliwe także precyzyjne określenie wartości przedmiotowej umowy. Zarząd POLMED S.A. szacuje, iż wartość przedmiotowej umowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 maja 2013 roku wyniesie 2.450.000,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), natomiast nie jest możliwe oszacowanie wartości przedmiotu umowy na cały pozostały roczny okres obowiązywania, jako że kwoty finansowania świadczeń za okres od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostały określone w przedmiotowej
umowie. Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/POZ/11/13. 2/ Aneks nr 8/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. do umowy nr 11/00865/AOS/10/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 roku w wysokości 1.552.217,50 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemnaście złote 50/100). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/STM/10/13. 3/ Aneks nr 9/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. do umowy nr 11/00865/POZ-NS/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 28 lutego 2013 roku w wysokości 204.600,00 zł (dwieście cztery tysiące sześćset
złotych). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/POZ-NS/11/13. 4/ Aneks nr 3/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. do umowy nr 11/00865/STM/10/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? leczenie stomatologiczne, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 roku w wysokości 169.200,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/STM/10/13. 5/ Aneks nr 6/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. do umowy nr 11/00865/ASDK/10/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 roku w wysokości 157.178,20 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 20/100).
Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/ASDK/10/13. 6/ Aneks nr 1/2012 z dnia 28 grudnia 2011 r. do umowy nr 11/000865/POZ-NT/11/12, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia transportu sanitarnego w poz. W zakresie warunków finansowania ustalono nowe stawki kapitacyjne oraz opłaty w odniesieniu do poszczególnych świadczeń stosownie do przedmiotu umowy na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 maja 2013 roku. Rozliczenie świadczeń następować będzie w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Z uwagi na brak możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby świadczeniodawców na powyższych listach, jak i udzielonych świadczeń, nie jest możliwe także precyzyjne określenie wartości przedmiotowej Umowy. Zarząd POLMED S.A. szacuje, iż wartość przedmiotowej Umowy do 31 maja 2013 roku wyniesie około 56.500,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy
pięćset złotych), natomiast nie jest możliwe oszacowanie wartości przedmiotu Umowy na cały pozostały roczny okres obowiązywania, jako że kwoty finansowania świadczeń za okres od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostały określone w przedmiotowej Umowie. Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/POZ-NT/11/13. Aneks do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach: 7/ Aneks nr 1/01/4/2013 z dnia 27 grudnia 2012 r. do umowy nr 120/212342/01/4/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, mocą którego przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 28 lutego 2013 r. oraz ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 28 lutego 2013 roku w wysokości 430.535,80 zł (czterysta trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 80/100). Zgodnie z postanowieniami
aneksu nadano nowy numer umowie: 120/212342/01/4/2013. Aneks do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie: 8/ Umowa nr 07R-1-01403-02-01-2012-2013/13 (07-06-04090-13-01/06) z dnia 15 stycznia 2013 r. o o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? ambulatoryjna opieka specjalistyczne, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 roku w wysokości 132.030,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące trzydzieści złotych) oraz w okresie od 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości 131.976,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych). Pozostałe zmieniane mocą powyższych aneksów warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Wszystkie powyższe aneksy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy mają charakter umowy znaczącej
jest zawarcie przez Emitenta z NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość dotychczas zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Pomorskim i Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na rok 2013 szacowana jest przez Zarząd Emitenta na 5.115.000 zł. Należy jednak mieć na uwadze, iż jest to jedynie wartość szacunkowa, nie zostały bowiem jeszcze zawarte aneksy do pozostałych umów z oddziałami NFZ, które określałyby maksymalną wartość świadczeń w odniesieniu do konkretnych rodzajów usług lub też stawki kapitacyjne przy innych rodzajach umów. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsq14qh

| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polmed@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2013-01-22 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsq14qh

Podziel się opinią

Share
dsq14qh
dsq14qh