Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

POLNORD - Emisja obligacji oraz częściowy wykup obligacji Spółki (16/2014)

POLNORD - Emisja obligacji oraz częściowy wykup obligacji Spółki (16/2014)
Share
d2j5q0m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji oraz częściowy wykup obligacji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2013 z dnia 07.11.2013 r. informuje, iż w dniu 11.02.2014 r. wyemitowała 50.000 sztuk trzyletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 mln zł, z terminem wykupu przypadającym w dniu 11.02.2017 r. ("Obligacje"). Obligacje emitowane były jako niezabezpieczone, zaś po dniu emisji zabezpieczone zostaną hipoteką ustanowioną na nieruchomościach Spółki. Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR3M powiększonej o marżę w wysokości 4,35% w skali roku. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Wszystkie Obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone. Organizatorem emisji był Noble Securities SA. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie projektów deweloperskich realizowanych
przez Grupę Kapitałową Polnord oraz na refinansowanie istniejącego zadłużenia. Jedocześnie Spółka, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2013 z dnia 13.05.2013 r. informuje, iż w dniu 12.02.2014 r. dokonała częściowego odkupu obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10 mln zł w celu umorzenia, których termin wykupu przypadał na dzień 13.05.2016 r. Cena odkupu obligacji odpowiadała wartości nominalnej powiększonej o odsetki należne do dnia odkupu. Środki na powyższy odkup pochodziły z wpływów, z przeprowadzonej w dniu 11.02.2014 r., emisji Obligacji. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA (“Polnord”, “Company”), with reference to current report No 59/2013 of 7 November 2013, announces that on 11 February 2014, the Company issued 50,000 three-year bonds with the total nominal value of PLN 50 million maturing on 11 February 2017 (“Bonds”). The Bonds were issued as non-secured ones and after the issue date they will be secured with a mortgage on the Company’s real property. The interest rate on Bonds is variable. The interest rate on Bonds is equal to the WIBOR3M rate increased by a margin amounting to 4.35% p.a. The Bond issue was not a public one. All issued Bonds were acquired and fully paid up. Noble Securities SA acted as the issue underwriter. The bonds may be introduced to an alternative trading system on the Catalyst market. Financial funds obtained as a result of the Bond issue will be used for financing development projects implemented by the Polnord Capital Group and for refinancing the existing debt. At the same time, with reference to current report No 35/2013 of 13
May 2013, the Company announces that on 12 February 2014, it partially repurchased bonds with the total nominal value of PLN 10 million maturing on 13 May 2016 with the purpose to redeem them. The bond repurchase price was equal to the nominal value increased by interest due until repurchase date. Funds for the above redemption originated from inflows from the Bond issue performed on 11 February 2014. Legal basis: In accordance with Article 56(1)(1) of the Public Offering Act — confidential information and Article 5 (1)(6) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | |
| | | | |

d2j5q0m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2014-02-12 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m