Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

POLNORD - Zakończenie Programu Opcji Menedżerskich, podsumowanie subskrypcji akcji serii H (2/2013)

POLNORD - Zakończenie Programu Opcji Menedżerskich, podsumowanie subskrypcji akcji serii H (2/2013)

Share
d1xpg1o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie Programu Opcji Menedżerskich, podsumowanie subskrypcji akcji serii H | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2009 z dnia 02.03.2009 r. oraz nr 15/2011 z dnia 27.04.2011 r. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii H, emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich ("Program OM"), którego Regulamin przyjęła Rada Nadzorcza Spółki w dniu 04.12.2007 r. Program OM skierowany był do osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki. Regulamin Programu OM został uchwalony na podstawie uchwały nr 21/2007 oraz uchwały nr 22/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2007 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach Program OM. Uchwałą nr 21/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 841.352,- zł poprzez emisję nie więcej niż 420.676 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,- zł każda ("Akcje Serii H"). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki było przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych ("Warranty"), które zostały wyemitowane przez Spółkę w liczbie 420.676. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H byli wyłącznie posiadacze Warrantów ("Osoby Uprawnione"). Prawo do objęcia Akcji Serii H mogło być wykonane przez Osoby Uprawnione od dnia 04.12.2007 r. do dnia 31.12.2012 r., jednakże dla Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej Spółki termin ten minął w dniu 28.06.2010 r. Cena emisyjna Akcji Serii H, emitowanych w wykonaniu praw z Warrantów, pierwotnie została określona na poziomie 120,- zł. W 2008 r. cena emisyjna została zmieniona na 60,19 zł, zaś w dniu 26.02.2009 r. ustalono jej poziom na 21,24 zł. Dla Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej Spółki cena emisyjna Akcji Serii H pozostała w wysokości 60,19 zł. Podsumowanie subskrypcji akcji serii H: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 04.12.2007 r. ? 31.12.2012 r. 2. Data przydziału akcji: Emisja Akcji Serii H
w wykonaniu praw z Warrantów przeprowadzona została w trybie subskrypcji prywatnej. Emisja Akcji Serii H miała miejsce po każdorazowym złożeniu pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii H i zapłaceniu ceny emisyjnej. Emisja Akcji Serii H miała miejsce z chwilą zapisania Akcji Serii H na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, co następowało po dokonaniu rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 420.676. 4. Stopy redukcji zapisów: Nie miała miejsca redukcja. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Osoby Uprawnione wykonały prawa do objęcia 281.855 Akcji Serii H z 281.855 Warrantów. Do obrotu giełdowego wprowadzono 281.855 Akcji Serii H. W ramach Programu OM nie złożono zapisów na 96.754 Akcji Serii H, których prawo do objęcia upłynęło z dniem 28.06.2010 r. oraz na 42.067 Akcji Serii H, których prawo do objęcia upłynęło z dniem 31.12.2012 r., czyli łącznie na 138.821 Akcji Serii H. 6. Liczba
akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 281.855 Akcji Serii H. 7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 21,24 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: 8 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: 8 10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 5.986.600,20 zł. 12. Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 313,7 tys. zł i dotyczyły wyłącznie przygotowania oraz przeprowadzenia oferty. Powyższe koszty zmniejszają kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisji Akcji Serii H nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przypadający na jedną akcję wynosi 1,11 zł. Podstawa prawna: Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

| | | POLNORD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2013-01-09 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o