Trwa ładowanie...
d3c077i
d3c077i
espi

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 90%...

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 90% w ogólnej liczbie głosów na WZA (3/2011)
Share
d3c077i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 90% w ogólnej liczbie głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polski Holding Rekrutacyjny S.A. (dalej: Emitent, Spółka, PHR SA) na podstawie art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu dzisiejszym 3 lutego 2011 r. otrzymał od GIANT ERA Limited z siedzibą w Nikozji (dalej: GIANT ERA, Akcjonariusz) zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 pkt 2) powołanej Ustawy.W zawiadomieniu Akcjonariusz poinformował Emitenta, iż uległ zmianie procent głosów przysługujących GIANT ERA na Walnym Zgromadzeniu Polski Holding Rekrutacyjny S.A., tj. nastąpiło przekroczenie w dół progu 90% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA PHR SA.Zmniejszenie progu nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd właściwy dla Emitenta podwyższenia kapitału Polski Holding Rekrutacyjny S.A. w drodze emisji 951.076 sztuk akcji serii C, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 6/2011 z dnia 02.02.2011 r., a także w związku z towarzyszącym
faktem jakim było dokonanie transakcji rozliczenia wierzytelności i zbycia akcji serii B będącymi w posiadaniu GIANT ERA do spółek zależnych PHR SA. Sama transakcja sprzedaży wierzytelności nie spowodowała przekroczenia progu 90% w głosach na WZA PHR SA przysługujących GIANT ERA. Dopiero włącznie z rejestracją podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C co nastąpiło przekroczenie w dół progu poniżej 90% ogółu głosów na WZA Emitenta.Przed rejestracją podwyższenia kapitału oraz transakcją rozliczenia wierzytelności Akcjonariusz GIANT ERA Limited posiadał 10.800.000 akcji serii A i B stanowiących 98,1 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 11.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 96,6 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie, tj. po rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego PHR oraz po transakcji rozliczenia wierzytelności i zbycia akcji serii B do spółek portfelowych PHR SA Akcjonariusz GIANT ERA posiada 10.008.700 sztuk akcji serii A i B stanowiących
83,75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 10.808.700 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 83,46% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.Powyższa zmiana nie jest związana z dokonywaniem transakcji podczas sesji na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu Bartosz Kaczmarczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c077i

Podziel się opinią

Share
d3c077i
d3c077i