Trwa ładowanie...
d2azpsg
espi

POLSKIE JADŁO S.A. - Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Jadło S.A. w ...

POLSKIE JADŁO S.A. - Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Jadło S.A. w dniu 27 sierpnia 2012 roku Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej (29/2012)
Share
d2azpsg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Jadło S.A. w dniu 27 sierpnia 2012 roku Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Jadło S.A. powołało z dniem 27 sierpnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Kaźmirek, Pana Jacka Grochota oraz Pana Piotra Szarfemberga. Poniżej Emitent przesyła dane powołanych Członków Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Jadło S.A. odwołało z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Atłasiewicza jednocześnie pozostawiając go na funkcji Członka Rady Nadzorczej. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Michalskiemu. 1) Data powołania osoby zarządzajacej lub nadzorującej: 27.08.2012 r. 2) Imię i nazwisko powołanej
osoby zarządzajacej lub nadzorującej: Aneta Kaźmirek 3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Edukacja: 11.10.2005 r. - Biegły Rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10569 dnia 11 października 2005 r. 21.06.2001 r. - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (ministerstwo Finansów RP nr 23775/01) 1996-2001 r. - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek Zarzadzanie i Marketing, Specjalność - Rachunkowość, tytuł naukowy - Magister Ekonomii 1992-1996 r. - Liceum Ekonomiczne nr 2 w Krakowie, Specjalność - Finanse i Rachunkowość Doświadczenie zawodowe: 09.2009 r. - nadal - Polteron Firma Inżynierska Sp. z o.o. - główny księgowy, biuro projektowe 06.2007 - 02.2012 - Członek Rady Nadzorczej TBS Południe sp. z o.o. 07.2006 - 06.2007 - Członek Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Dolna Odra 02.2006
- nadal - Auditores - audytor projektów unijnych 02.2004 - 09.2009 - Firma Activ Investment sp. z o.o. - główny księgowy, działalność developerska 03.2003 - 06.2005 - Polinvest - Audit sp. z o.o. - aplikacja na biegłego rewidenta 09.2001 - 06.2004 - Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych - wykładowca rachunkowości i finansów 08.2000 - 01.2004 - Ramak sp. z o.o. - biuro rachunkowe - księgowa 5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiebiorstwem Emitenta z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiebiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek jej organu: Zgodnie z otrzymanymi przez Emitenta informacjami, Pani Aneta Kaźmirek nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. 6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzajacej lub nadzorujacej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pani Aneta Kaźmirek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 1) Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej: 27.08.2012 r. 2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej: Jacek Grochot 3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Edukacja: 1987 -1991 - wykształcenie średnie gastronomiczne Doświadczenie zawodwe: 2007 - obecnie - własna działalność gospodarcza 2011 - 2012 - Polksie Jadło SA - manager zarządzający - PIT STOP Bar 2008 - 2010 - manager restauracji Gościniec Polskie Jadło w Poczesnej 2002 - 2007 - Restauracje Chłopskie Jadło 1991 - 2002 - Hotel Francuski w Krakowie 5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiebiorstwem Emitenta z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w
przedsiebiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek jej organu: Działalność gospodarcza gastronomiczna - Franczyzobiorca Polskie Jadło S.A. 6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzajacej lub nadzorujacej, zamieszczonym w Rejestrze Dłuzników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Jacek Grochot nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 1) Data powołania osoby zarządzajacej lub nadzorujacej: 27.08.2012 r. 2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzajacej lub nadzorującej: Piotr Szarfemberg 3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Edukacja: Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe: 1993 - obecnie - własna
działalność gospodarcza - Przedsiębiorstwo Prywatne "Altravox" - branża papiernicza 1987 - 1992 - International Paper Kwidzyn S.A. - stanowisko handlowe 1979 - 1986 - Spółdzielnia Pracy we Włocławku - stanowisko handlowe 5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiebiorstwem Emitenta z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiebiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek jej organu: Zgodnie z otrzymanymi przez Emitenta informacjami, Pan Piotr Szarfemberg nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. 6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzajacej lub nadzorujacej, zamieszczonym w Rejestrze Dłuzników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Piotr Szarfemberg nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKIE JADŁO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-065 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastowska 23
(ulica) (numer)
012 292 02 60 012 292 02 59
(telefon) (fax)
biuro@polskiejadlo.com.pl www.polskiejadlo.com.pl
(e-mail) (www)
676-17-62-258 351212109
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Jan Kościuszko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg